Dato: 11. oktober 1866
Fra: Lorenz Frölich   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Professor

- - - I Enden af August eller Begyndelsen af Sptber mistede Hetzel ved en fallit en halvanden 100.000 frs og var selv paa Vippen; han blev dog grebet under Armene, heldigviis, ogsaa for mig, for hvem ellers hans Forpligtelser havde været tilintetgjort; - siden den Tiid nytter det ej at tale om noget nyt Foretagende til ham. Han var alt forud ikke riig og tænker nu blot paa at realisere alt hvad han har i Haand forberedt; og han har mange og kostbare Bøger forberedt, illustrerede Værker, hvor Billederne ligge færdige. Det er Capital, han maae see at faae Renten ud af. - Jeg havde alt tidligere flere Gange talt om Udgivelse af Deres Arbeider; ja, sagde (han), men hvordan skal vi faae dem vel oversat. Han blev altid i det Vage, naar jeg sagde, jeg kanskee kunde hitte en god Oversætter; - han sagde ikke, men jeg troer, at han frygter Udgifterne; havde han en god Oversætter for Billigt eller Intet gav han den nok ud; - men hvem skal nu kunde oversætte Dem vel?, der er ikke mange Franskmænd, der kan Dansk, og der ikke mange Danske, som kan Fransk, saa de kunne behandle Spraaget som en Vante, og det er nødvendigt, og endnu ej nok hermed; ved Æventyrene udfordres Deres Æventyrstone, som just paa fransk er meget sværere at finde, næsten at skabe, end f. Ex. paa tydsk og engelsk, som har meget meer naive Elementer. Her i Paris ere nogle faae Franske, som oversætter fra de Scandinaviske Sprog. Her er en Islænder (Gunløggsen?), som er Redacteur i "le Nord" og altsaa kan skrive Fransk. Hjemme findes vel ogsaa nogle; - vil De skrive mig Deres Mening om dette Spørgsmaal, og, om jeg kan tjene til at fremme Sagen, saa vil jeg det gjerne. - Enten maae man vente lidt, til Hetzel igjen kommer til Kræfter; det er muligen snart, thi Garanterne for det fallerede Huus blive før eller senere nok ved Dom nødt at udbetale ham den tabte Sum. - Eller man skulde henvende sig til nogen Anden; men det er ej let. De fleste Editører ere rigtige tørre Speculanter; kom og byd dem noget - tilmed heelt færdigt - de gider knap see paa det, før hele Verden kjender det og raaber paa det; og hvem af dem kan andre Sprog, at de kunde læse det før Oversættelsen. - Imidlertid beder jeg Dem udtale Dem herom, saa skal jeg gjøre hvad jeg kan. - - - .

Da De finder Billedbog uden Billeder vel oversat, maae jeg spørge, om De veed, hvem denne Minssen er, som har oversat dem?, det maa da være en Dansk eller Tysk; - dog den Bog er lettere at oversætte, end Historierne; ellers var det jo en Mand. Her er et Forslag, som nu desværre først kan udføres om et Aar, men som maaskee kan convenere os begge; De veed, jeg udgiver Bøger selv; at udgive en Mængde af Deres Æventyr paa en Gang vilde der være mange Hindringer for; - men jeg vilde vælge nogle faae; gaaende igjennem mine, min Hustrus & Sauvages Hænder, haaber jeg at naae at faae dem vel gjengivet paa fransk; i stort Format med en riig Illustration giver jeg dem da ud som et lille Pragthefte; og vi ville saa see, hvad der kommer ud af det for vore Ønsker. - Men det er der jo Tid med at afgjøre, om der imidlertid kommer andre Udgaver. - -

Tekst fra: H.C. Andersens Hus