Dato: 8. oktober 1866
Fra: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1866. d. 8 Octbr.

Kjere gode Andersen!

Det glædede mig ret, at see Brev fra Dem. Fra igaaer 8 Dage, har jeg havt Lov til at bruge, mit Opererede Øie, til at læse og skrive med, og jeg havde da skreven Dem til, om jeg havde vidst hvor De opholdt Dem. Gud skee Lov Deres Reise gik saa heldig, fra først til Sidst. Gid De nu maa føle Dem glad her hjemme i Deres Venners Selskab og i de deilige Reiseminder, som nok snart Mange vil kunde glæde sig ved at deeltage i. Det var vistnok slemt for mig, at jeg ikke kunde faae Deres kjere Besøg da De kom her til; men jeg havde faaet Ordre fra min Doctor og Operateur Hansen, at jeg strax skulle gaae til Sengs naar jeg kom hiem og jeg har vel nok været lidt ans trængt, for jeg sov næsten uafladelig til næste Morgen. Nu er mit Befindende ikke værre, end det har været i flere Aar, saa jeg vil io nok igrunden have mere glæde af at kunne see og tale med Dem nu naar De, som De har loved, besøger mig, et Par Dage, naar De tager fra Basnæs. Nu kan jeg da see Dem. De 5 Maaneder forud kunne jeg hverken læse en Linie, eller see et menneskeligt Ansigt uden som gjennem en Taage, det var en svær Tiid! Gud være Loved at Hansens Haand var saa let, saa at, uagtet det var en vovelig Operation, da Stæren kun var i en svag Grad, det enda gik saa udmærket godt, saa at mit Øie strax lægtes saa at jeg kunde vænde tilbage her til, efter 14 Dages Forløb, da ellers Alle maa blive 3 Uger, som tider længere, efter den slags Operationer.

Jeg maa io være inderlig taknemmelig mod Gud, for at jeg har faaet denne Linddring, i den desværre maaskee endnu lange Adskillelse og smertelige Tiid, som kan ligge for mig. Deres Venner her skal jeg hilse naar jeg seer dem. Harder er bleven opereret for en Knude saa at han har maattet ligge til sengs i 4 Uger; men haaber nu, om nogle Dage, at faa Tiladelse, til at staae op. De veed nok, at Siboni har havt Bryllup. Nu glæder jeg mig til at see et Par Ord fra Dem hvori De fortæller mig naar De kommer Sophie takker Dem saa hjertelig for Deres Hilsen. Hun har været mig en trofast Støtte paa denne min sidste Reise. Det ubevægelige i Stillingen af Hoved og hele Legemet, er yderst piinlig, saa at man ret skiønner paa, at have en trofast Sjel om sig. Forresten, er alle Hansens Omgivne kjerlige og gode Mennesker. Jeg fornøiede mig igaaer ved at see ham hos mig nogle Øieblik og nu klart, at kunne see, det deilige Udtryk af et glad og menneskekjerligt Sind, som han altid opliver hans Patienter med og som er lige kjerligt mod Alle, han er utrættelig med Omsorg for dem Alle. Nu Gud velsigne Dem fremdeles!

Deres

Gamle Veninde

L M.Ingemann fød Mandix.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter