Dato: 15. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

[delvis offentliggjort i Dagbladet, se Brev]

Leyden den 15 Marts 1866

Kjære Ven!

Da jeg forrige Gang var i Udlandet fik De Brev fra mig, de maa De ogsaa denne Gang uagtet jeg ikke tør tro, at Deres Tid tillader Dem at glæde mig med en Skrivelse igjen. Deres lille Pige har været syg skriver Henriques; jeg vil haabe at hun er i god Bedring, ja nu aldeles vel, hils hende og min lille Gudsøn, ikke at forglemme Der s elskværdige Frue. Endnu er jeg ikke kommet længer end til Leyden; De synes nok jeg groer fast i Holland, hele fire Uger har jeg tilbragt i [overstr: Holland] Amsterdam, men Alt har været saa hjemligt, jeg har meest hørt og talt mit Modersmaal, hver Dag seet danske Aviser og da De fleste af mine Skrifter ere oversatte paa Hollandsk og som der siges, meget læste, saa har jeg mødt en Velvillie en Opmærksomhed jeg aldrig drømte om. Hvad der endnu mere rører og opløfter / mig er den inderlige Deeltagelse Hollænderne udtale for Danmark og os danske. Da jeg fra Utrecht hvor jeg allerede strax fandt Venner, naaede Amsterdam blev jeg modtaget af vore Landsmænd, Brødrene Brandt, hos den ældste af disse har jeg nu boet i fire Uger. Han har et rigt, velindrettet Huus, hvor jeg havde den hyggelige Fornemmelse at jeg var en velkommen Gjæst; De kjender Hr Brandt, veed hvor glødende dansk han er i Sjæl og Sind, hans Kone [overstr: er en sjælden] Hollænderinde af Fødsel og af een af de bedste Familier, er høist elskværdig og fortræffelig, hun, ligesom ogsaa Sønnen, taler dansk, saa godt som Nogen i vort Land. Flere Danske der i lang, lang Tid have levet i Amsterdam søgte mig her op og hvor jeg hos [overstr: selv] Hollændere er blevet indbudt har man altid paa en eller anden Maade smukt berørt min Nationalitet. I Selskabet Felix meriter, der svarer til vor Musikforeningen, er / Komponisten Verhulst Dirigent, han elsker og Beundrer vor Landsmand [overstr: Gade] Niels Gade, hvis Musik derfor er meget kjendt og afholdt i Holland, i dette Aaar er næsten ved hver Koncert givet Kompositioner af Gade, saaledes "I Høiland" og [overstr: Ham] Ouverturen til Hamlet, jeg har hørt denne og en af Symphonierne, Opus 5, de bleve modtagen med et stort Bifald, [overstr: og] det gik mig glædeligt gjennem Hjertet. Directionen for Amsterdams [overstr: store] Theater viiste mig den Opmærksomhed at sende mig, for hver Aften, en Billet til een af de første Pladser, jeg benyttede den ofte og finder at det hollandske Skuespil staaer ikke saa ringe som det tidt omtales; [overstr: derimod er Balletten derimod med al dens Pragt lærte mig kun endnu mere at skatte Bournonvilles Smag og digteriske Begavelse. Skuespillet har to betydelige Personligheder, Hr. Peters / og Fru Klien, jeg har seet hende udføre Hovedrollen i Van Lenneps: De Vrouve van Wardenburg, det var mesterligt, man sagde iøvrigt at hun i denne Rolle mindede meget om Ristori i dennes Fremstilling af Elisabeth. Den meest omtalte og hædrede Digter i Holland er for Øieblikket præsten Ten-Kate, hans seneste Værk "Skabelsen" vil snart blive trykt, men er allerede meget kjendt og beundret i det han for Betaling har læst det op i de fleste større hollandske Byer, og derved [overstr: allerede] iaar fortjent sig 10 000 Gulden; hans Menighed bygger ham nu et nyt Huus i Amsterdam en Foræring til den feirede Digter. Jeg har været en Deel sammen med ham og han viste mig i den samlede Udgave af sine Værker [har han viist mig sin] en vercificeret Oversættelse af flere af mine Eventyr [overstr: disse er ] særdeles tro og dertil saa metrisk smukke. [overstr: Jeg har] i Selskab hvor vi / mødtes hørte jeg ham læse enkelte af disse og et Par Gange [overstr: har jeg] maatte jeg give de samme paa Dansk. [overstr: som jeg har skrevet dem] En af Hollands hædrede Forfattere van Kneppelhout stiftede jeg allerede Bekjendtskab med da jeg for 19 Aar siden viste denne Vei til Engeland, vi have i den lange Tid ikke skrevet til hinanden, men saa snart han hørte at jeg kom til Amsterdam, sendte han mig strax Brev med Indbydelse at boe hos sig i Leyden, den Tid jeg [rimeligviis] opholdt mig der. Han hører til de lykkelige Forfattere hvem Vorherre ogsaa har sat til at være riig og ved sin Rigdom gjør meget godt. Igaar reiste jeg fra Amsterdam; jeg var ganske blød om Hjertet ved at forlade det Hjem jeg havde fundet her; her i Leyden har igjen et nyt aabnet sig for mig, her er rigt og dog saa hyggeligt; strax i gaar til Middag saae her en stor Kreds af hollandske Venner, her vare flere Professorer, de talte med meget Venskab om Conferentsraad Thomsen og Forckhammer, men ogsaa af de endnu levende bleve / hjerteligt nævnede og omtalte her, særligt Professor Steenstrup. Jeg talte med Enkelte der kunne læse dansk men ikke tale det. Van Kneppelhout havde i Anledning af mit Besøg skrevet paa hollandsk et Eventyr, dediceret det til mig, ladet det trykke, læste det op og derpaa uddeelte det til Gjæsterne som en Erindring om denne Festdag for mig. De seer saaledes at jeg næsten har det altfor godt og jeg maa daglig tænke: Hvorfor forunder dog Gud mig saa megen Glæde og Velsignelse; om nogle Dage reiser jeg til Haag og derfra til Brussel og Paris. Bliv nu ikke træt ved dette maaske noget lange, hurtigt nedskrevne Brev. Hils Deres Frue, Børnene og vore fælles Venner, særligt Melchiors og Henriques.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 215-20)