Dato: 1. marts 1866
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenvænget 1 Marts 1866.

Kjære Andersen!

Idag har jeg ret Ro til at kunne sætte mig hen for at sætte mig i Forbindelse med Dem, men det er nødtvungen Ro, fordi mit Lændehold et noget stærkere, end sædvanligt, saa jeg maa holde mig hjemme. Ingeborg er stadig daarlig, saaat hun nu i 14 Dage har holdt sig deels i Sengen deels i Stuen, og hun har havt endeel Piinsler; samt er skaaret. - Men det er ikke med vore Skrøbeligheder, jeg bør opvarte Dem! skjøndt naar jeg tænker over, hvad jeg kan have at meddele Dem, forekommer det mig, der er ikke andet, saa stille og saa ganske paa sædvanlig Viis gaaer Alt herhjemme, baade i Rosenvænget, Kjøbenhavn og Danmark. Jeg har derfor opsat at skrive fra Dag til anden, i Haab om, at der skulde skee Noget,soni var værd at meddele Europas Digter ad den lange Vei til Holland, men nei! Derfor bliver Brevet ogsaa, som De vil see, temmelig frit for factisk Indhold. - - Alligevel kommer jeg tilbage til Sygdom, fordi Baronesse Stampe har været, og vel tildeels endnu er temmelig angrebet. Det er Astma, men der svares, at det er bedre og bedre. Den yngste Søn, Christian, har kjøbt Aldershvile ved Frederiksdal, og der er da strax refereret i Aviserne, at det er et »Slot, (: Palisander Splindt) bygget af Dronning« N. N. men jordløst er det, thi Jorderne har Eieren beholdt, paa nær 50 Tdr Land Skov og Eng; saa det bliver en dyr, meget dyr Huusleie, den gode Baron kommer til at betale for at boe i »Slottet«.

Paa Christinelund og her i de forskjellige Grene af Familierne staaer alt ved det Gamle, og jeg veed Intet at melde, som kunde have Interesse for deres gamle Ven.- Det Samme gjelder, hvad Theatret angaaer, hvor jeg har været et Par Gange, og moeret mig godt; især ved Brylluppet paa Ulfsberg, som gjør megen Lykke og spilles ret godt; Ligesaa gjøre Italienerne stadigt Lykke og have nok stedse godt Huus, ogsaa der har jeg været et Par Gange; saa jeg har dog Haab om, at jeg kan faae en lille Gran Theater-Agtelse fra min store Ven. - Spanierne, som De spørger om i Deres Brev - for hvilket jeg nok har glemt at sige Tak, - har jeg ikke seet paa Repertoiret, og jeg tvivler om, det har gaaet siden De reiste. Det er ellers Skade, at De, der river saa stærkt ned paa vort Clima, just skulde være borte i Vinter, thi det har - maaske af Feiltagelse - snarere været Sommer, end Vinter i Vinter. De gjør Dem ingen Forestilling om, hvilket Blomsterflor der siden Januar har været i hele Haven, og det ikke blot Sommetgjække, men en Mængde andre Planter. - Idag Sneveir:

»Det fyger saavidt med store Fnog,

Men Maanen dæmrer i Skyen dog.«

siger jo allerede Oehlenschlæger, saa det er jo ikke nogen ny Opfindelse. Sneen ligger tommertykt, men maaske den er borte inden i Morgen. -

I politisk Henseende er det ogsaa stille nok, som alle Steder, hvor man maa leve af Haabet, der som bekjendt er en smal Kost og ikke til at blive feed af; men Hoffet gjør Fester, Conseilspræsidenten, Gr. Friis ligesaa, hans var nok paa c. 500 Gjæster. Jeg har været til et Par saadanne Fester; aa ja saamænd! Vort Smule Aristocrati er henrykt over dem. - Lad gaae! men jeg synes ikke, jeg ret kan faae dem passede med vor Politiske Ynk, eller kanske ere de just et Barn af denne, - kan ogsaa være! - Det falder mig ind, at nogle af disse Fester vist allerede vare før Deres Afreise, ja af Nyhed at være ere de ogsaa temmelig gamle. -

Af Bøger er der udkommet en af stor Betydning idag, det er den nye Straffelov; den skulde De anskaffe; den farer Dem saa alligevel koldt ned af Ryggen, men De kan godt faae den i Lommen, thi der falbydes allerede Lommeformater af den; De som har saadan Respect for Collisioner med Straffemagten, bør dog være bevandret i den.

Hvordan gaaer det Dem ellers i Hyacinthernes Fædreland, hvor de netop er i Blomstri[n]gstiden? De finder jo Liiglugt i Blomsten, saa maa Holland lugte slemt i denne Tid! Det er vist klogest, De ikke røber Deres Lugt for Hollænderne; bare de inte lugte Lunten, saa er det om en Hals med Deres Popularitet.

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost