Dato: 22. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Amsterdam den 22 Februar 1866

Kjære Frøken Ørsted!

Det er nu paa Tiden at De høre fra mig, jeg selv har ogsaa stor Trang efter at vide hvorledes det staaer til i Deres Hjem, hvorledes især Deres Moder har det. Udreisen, veed De, lagde jeg over Fyen og gjennem Hertugdømmerne, det var med en egen betynget Følelse jeg foer denne Vej, saae Preusere og Østerigere; dog Damp-Kraften gjorte Pinen kort, fra to om Eftermiddagen til halv ni om Aftenen naaede jeg Altona og da seent Hamborg. I Celle besøgte jeg Caroline Mathildes Grav og over Hannover naaede jeg snart den hollandske Grændse, men det var et voldsomt Veir, Regnen skyllede ned, Stormen tudede, alle Løgterne i Vognen blæste ud, det var ganske uhyggeligt at sidde der i det Bælgmørke. I Utrecht blev jeg vel modtaget af min Oversætter Nieuwenhuis, hvis Kone er dansk ogsaa Professor Heerwerden er gift med en dansk Dame, hos begge var jeg en velkommen Gjæst og da jeg naaede Amsterdam stode Brødrene Brandt paa Banegaarden og førte mig til deres Hjem der er rigt og vel indrettet; Fru Brandt er / en høist elskværdig, fortræffelig Kone; Henrik Scharling vil fortælle om hende og om hele Huset, Maaden vi leve her, hele det christelige Element, som her i Ord og Gjerning udfolder sig. Jeg beboer den samme Stue, Scharling i flere Uger beboede, han nævnes ofte, bring ham min hjertelige Hilsen. Den zoologiske Have har især min Interesse, Niilhesten og hans Frue fra Nilen have nylig faaet en Unge, den beboer sit eget Huus med vel indrettet Basin, den er allerede stor som en velmæsket Fedekalv og ser nok saa lumsk ud i hvor kjælen man nu fortæller at den er. Jeg besøger jævnlig Stads-Theatret, Directionen har, uden at jeg forud besøgte Nogen, strax tilsendt mig Billet til Balkonen for hele Aaret, om jeg blev her. Skuespillet er langt over min Forventning og Amsterdam har i Hr Peters en stor tænkende Skuespiller, jeg har seet ham som Napoleon Bonaparte, Balletten derimod er ringe; man føler og siger til sig selv: Bournonville hvor er Du en stor Mester!

Meyerbeers Opera "Africanerinden" hørte jeg for første Gang, der vare mægtige Stemninger og Musiken var storartet. / Paa Fredag skal jeg i stor Koncert; Kapelmesteren Verhulst, Hollands betydeligste Komponist, er en særdeles Beundrer af Gade og derfor ere de fleste Koncert Stykker af Gade allerede her opførte; i Anledning af at jeg kommer i Koncerten Fredag Aften vil en Symfoni af Gade blive opført, det har Verhulst lovet mig. Hvad Theatret angaaer, da synes Skuespillerne ikke saaledes at komme om i Familier, som hjemme hos os; jeg har undret mig over at man ikke har indbudt Hr Peters endnu noget steds hvor man dog synes at have samlet Venner af mig og min Musa. I Dag har jeg selv derfor besøgt ham, og han gjør Indtryk af en vel instrueret, begavet Mand. Maaskee er det Tilfældigt at jeg ikke har seet ham i Selskab, eller han ikke vil, eller ikke har Tid til at komme der, jeg skal dog spørge mig for og erfare hvorledes Skuespillernes Stilling endnu er i Samfundet her i Holland. Jeg venter at Hr Peters bliver indbudt næste Tirsdag, da Hr Brandt gjør Selskab for mig og at han kommer, dersom han ikke spiller den Aften. I det kirkelige synes her mange Partier; jeg har med Brandt besøgt den episkopale Kirke; Sangen var smuk, men Prædikenen forstod jeg slet ikke, uagtet den var paa Engelsk og tydelig nok. / Endnu bliver jeg her i Amsterdam 10 a 12 Dage og er da indbudt af en riig Literat van Kneppelhout i Leiden at boe hos ham, men jeg bliver der næppe længer end to, tre Dage, for derfra at gaae til Haag; glæder De mig imidlertid snart med Brev, da er det vel bedst at dette sendes til: Mynher A. L. Brandt, 50 Heeerengracht by de Huidenstraat, Amsterdam. Hils Deres Broder og hans høist elskværdige Kone, beed hende ogsaa at bringe en Hilsen til hendes Forældre. Hils Scharlings, Forældrene og Børnene, et lille Brev til fru Kock lægger jeg ved denne Skrivelse, maa det ikke nok blive sendt hende. - Indtil i Dag har Alt været foraarsagtigt, men i Nat har det frosset, det seer med eet ganske vinterligt ud, men Solen er varm, Vinteren vil i det høieste kun holde ud nogle Uger. Mit Portræt og flere af mine Bøger seer jeg rundt om i Vinduerne. Hollands største Digter Ten-Kate har fortræffeligt oversat paa Vers flere af mine Eventyr. Nylig udbragte han min Skaal og Danmarks Skaal; paa Bordet stod en stor Kage med Fortuna, hun holdt det danske Flag med mit Navn og det Hollandske med Ten-Kates, der var over 50 smaae Storke sat paa Kagen, da Storken er min Fugl; næsten hele Selskabet talte Dansk. Men nu Lev vel! Hjerteligst

H. C. Andersen.

[langs kanten:]. Igaar fik jeg Besøg af en 70aarig riig Kjøbmand Stricker, hvis Fader havde været Kommandant paa Kronborg da Dronning Mathilde der var Fange, han sagde at Fru Beck paa Østerbro var hans Søster.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 93-95)