Dato: 13. februar 1866
Fra: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 13de Februar 1866.

Kjere Herr Professor!

Jeg modtog i Fredags Deres særdeles kjerkomne Brev fra Celle, hvorfor jeg beder Dem modtage min hjertelige Tak. Jeg glædede mig over at erfare at Deres varme Undersaatter havde gjort Dem Gavn underveis, thi oprigtig talt, frygtede jeg for at de skulde have været Dem til Besvær i det vedvarende milde Veir. Vi have siden Deres Afreise daglig havt Regn og Slud og desuagtet klager man over at Jorden ikke faaer tilstrækkelig Fugtighed, thi Regnvandet løber til Havet hvorimod Sneen, som vi ere vant til ganske anderledes trænger ned i Jorden. Det lader virkelig til at vi slippe for Vinter iaar, hvilket jo vilde være meget behageligt, dersom det ikke maatte have megen Sygdom til Følge. - -

Det morede mig at læse i Dagbladet idag om Deres Modtagelse i Utrecht paa Banegaarden, jeg kan tænke mig at det maa have været meget behageligt for Dem at høre hvormeget man glædede sig til Deres Komme. Jeg haaber nu blot at min Niece, Fru van Herwerden, maa have været rask nok til at modtage Dem i deres Huus og at hun selv kan have havt nogen Fornøielse af at være Dem til Nytte; hun skrev mig til at hun og hendes Mand glædede sig saa overordentlig meget til Deres Besøg. Jeg havde imidlertid en lille Ahnelse som at Storken var med Dem i Følge paa Veien derhen, og da vilde den jo have været lidt mindre velkommen end om den var kommet lidt senere, dog da jeg Intet har hørt derom, saa har min Formodning vel været ubegrundet. - Af Nyt ved jeg ikke andet at melde Dem end at min Mand og jeg i Fredags vare indbudne til et meget storartet Bal, hos Conseilspresidenten Grev Frijs, som blev givet i Udenrigsministeriets Locale paa Amalienborg. Det var i enhver Henseende gentilt og smukt. Greven var i det første og Grevinden i det næste Værelse og modtoge selv særdeles venligt og smukt alle Gjesterne og forblev der indtil de Kongelige ankom omtrent Klokken 10 1/2. Hans Majestæt førte nu Grevinden, Greven Dronningen, Kronprindsen med den ældste Datter og Prinds Hans med den næste Datter af Huset, gamle Landgreve og Prinds Bentheim gik nu alle til den smukt decorerede Balsal hvor Musikken spillede "Kong Christian stod ved høien Mast". Kongen og Kronprindsen dandsede hele Natten og vare meget livlige og venlige. Der indtraf en lille Episode, som dog ikke havde nogen Følge, Kongen gled ud med sin Dame, Indenrigsminister Estrups Kone, som ikke er fri for at være lidt corpulent, de faldt begge, men kom hurtig paa Benene igjen og dandsede videre. - Dronningen saae ungdommelig og meget godt ud, klædt i Lyseblaat med sit skjønne Brillant Collier. Det morede mig at jeg var en af de Udvalgte hvem hun beærede med sin Tiltale. Hun talte om, hvad der vist for Øieblikket mest interesserede hende, om den italienske Opera. Capitain Hammer, som stod hos mig, spurgte hun efter at have talt lidt med ham, til stor Moro, for os Alle om jeg var hans Kone men rettede hun sig i det Samme og sagde "Nei, jeg veed jo godt at De er Fru Melchior og Deres Mand kjender jeg ogsaa". - Jeg tog mig den Frihed at bringe Grevinde Frijs en Hilsen fra Dem, jeg fortalte hende at jeg samme Dag havde hørt fra Dem og interesserede det hende at vide hvorledes Reisen havde været og hvor langt De var kommet. - - -

Paa Musikforeningens Concert forrige Tirsdag havde vi den Fornøielse at høre en ung udmærket Konstner, som opholder sig her for Øieblikket; en ung polsk Violinist, Herr Lotto. Han spillede en Concert af Viotti, med overordentlig meget Bifald. Jeg har ikke hørt Nogen siden Winiowsky som jeg har fundet saa fortræffelig, som han, han overvinder de vanskeligste Passager og spiller med en Sikkerhed, som er forbausende. Han har Anbefaling til min Svoger Professor Melchior, hvor jeg var sammen med ham i denne Uge. Han har gjort Lykke i London og er blevet decoreret af Kongen af Portugal. Paa Løverdag giver han sin første Concert i Casino. - Programmet for Musikforeningens Concert var desuden "Bethovens Ouverture til Leonore", Hartmann, et smukt Udvalg af Musikken til "Undine" Spohr "Die Weihe der Töne" Wagner, Udtog af Operaen Lohengrin. Det er en Fornøielse hvor smukt Orchesteret og hele Choret er indøvet. - I Aften gives for første Gang "I Landsbyen" og "Tycho Brahes Spaadom" hvilket jeg ogsaa skulde have seet paa Fredag, men i Anledning af den vigtige Begivenhed at jeg den 16de Februar for 43 Aar siden første Gang saae Lyset, foretrækker jeg at blive hjemme og see nogle gode Venner hos os. Muligen faa vi ogsaa nogle smaa Prestationer istand, men det bliver næppe saa godt, som ifjor, da De var saa venlig at staa os bi.

Idag den 14de have vi det yndigste Sommerveir, Solen skinner saa venligt herind i min hyggelige Stue og er det en sand Vederkvægelse efter de triste mørke Dage vi have havt. Jeg tænker at min Mand i næste Uge reiser til London, han har længe tænkt derpaa men stadig opsat det. -

Jeg maa dog fortælle Dem at der er kommet et et smukt Maleri hertil af Block, et af Bestillingerne til Frederiksborgs Kirke, forestillende "Maria Bebudelse". Det er malet med en rask Pensel og kraftig Colorit og er der overordentlig megen Følelse i hendes Udtryk. Gamle Bloch fortalte mig igaar at Professor Høien, den strengeste Critik, havde fundet det fortræffeligt. Block reiser den 20de fra Florenz og kommer saa hjem for at blive hjemme. I Aften [over linjen tilføjet: Dag] feirer Maleren Lund sin Fødselsdag og skulde vi tilbringe Aftenen der. - Louise har været saa uheldig at gjøre et lille Feiltrin, dog heldigviis kun med Foden, hvilket allerede har holdt hende 14 Dage hjemme. Det er formelig bleven en Epidemi blandt de unge Damer at forstuve Foden, hvilket formodentlig maa hidrøre fra de høie Hæle. - Vi have imorges havt en særdeles interessant Time med Herr Løffler. Han har i sine sidste Foredrag omtalt Europas Culturhistorie, gaaet ganske systematisk frem og dvælede han idag ved Reformationen. Han har overordentlig megen Veltalenhed og en sjælden Hukommelse og Begavelse. Historien er egentlig slet ikke hans Fag, han er Geognost, men han er ligefuldt hjemme heri og kan ikke undgaa at omtale de historiske Begivenheder naar han berører de forskellige Landes Beskaffenhed.-

See saa, min kjere Herr Professor, nu har De vel havt nok af mig for denne Gang, saasnart jeg veed Noget der kan interessere Dem saa skal jeg, dersom De bryder Dem derom skrive til Dem igjen, finder De at jeg er for vidtløftig da vær oprigtig imod mig og skriv mig det ligefrem, da skal jeg forsøge at afkorte mine Breve og kun lige skrive Dem Facta. Mine Svogere, min Svigerinde Henriette, Sine Caroc, som blev saa glad med Deres Billede, samt alle de kjere Børn, sende Dem en kjerlig Hilsen og ikke mindst hjerteligt hilses De af Deres Dem stedse hengivne og høitagtende

Veninde

Dorothea Melchior.

Kjøbenhavn d. 14 Februar 1866

Kjære Herr Profesor! Jeg takker Dem for Deres venlige Hilsen i Brevet til min Kone. Af et Brev fra Fru v. Herwerden seer jeg at De havde været i Uetrecht; Min Niece beklagede meget, at hun ikke rigtig kunde tage sig af Dem som hun havde ønsket, og at hendes Mand endog de Par Dage, da De var i Utrecht, var saa beskjæftiget og ei heller ganske vel.

Jeg haaber at De befinder Dem vel i Amsterdam, Herr Brandt skal være en særdeles vakker Mand. Hollænderne ere et eiendommeligt Folkefærd, ikke tiltalende strax, de ere langsomme i deres Bevægelse ligesom i deres Tankegang, men med alt det have de gode og fortrinlige Egenskaber som der dog fordres et nøiere Bekjendtskab med dem til at udfinde. Jeg har altid tænkt mig at det ikke kunde være synderlig interessant for en Digter at studere Hollænderne, men maaske finder De mere Behag i de Mennesker De er saa heldig at træffe end jeg egentlig nogensinde har fundet i Holland, det er nu rigtignok [overstreget:henved] over 30 Aar siden, at jeg opholdt mig i længere Tid i Amsterdam, meget kan jo være forandret siden den Tid; jeg var der som ganske ungt Menneske.

Naar De vil glæde min Kone med et Brev saa er hendes Adresse

Fru Dorothea Melchior

Høibroplads No 21

eller ifald De vil følge Englændernes praktiske Fremgangsmaade, da kun "Fru Moritz G. Melchior", saa behøves Tilføining af Bopæl ikke.- Det vil naturligviis ligeledes glæde mig gensidig at høre fra Dem og forbliver jeg med hjertelig Hilsen og de bedste Ønsker for Deres Velbefindende

Deres Dem hengivne og høiagtende

Moritz G Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad