Dato: 10. december 1865
Fra: Athalia Schwartz   Til: H.C. Andersen

December 10, 1865.

Høistærede hr. Professor! Jeg maa undskylde den beklagelige Nødvendighed, der maa lade mig benytte en Andens Bistand for at tilskrive Dem disse Linier. Jeg veed ikke, om det er Dem bekjendt, at jeg I Sommer med det Classensca Fideicommis’ Understøttelse gjorde en Reise til Frankrig og England for at undersøge Beskaffenheden af en vis Gren af velgjørende Anstalter. Allerede strax ved Begyndelsen af min Reise havde jeg det Uheld ved et Nerveslag at blive berøvet Synet paa det venstre øie, hvilket vel ikke forhindrede mig i at opnaae Øiemedet af min Reise, men som efter min Hjemkomst har paatvunget mig flere Maaneders aandelige og legemlige Hvile og først i disse Dage er jeg istand til med / Sikkerhed at kunne vente en heldig Udgang paa min Sygdom. Men jeg selv efterat have opnaaet dette Resultat maa jeg vel i den nærmeste Fremtid mere tænke paa at sikkre mig mod et Tilbagefald end paa strax at gjenoptage en Virksomhed, der, mere anstregnede end lønnende, vel forstørstedelen maa være Grunden til min Sygdom.

Allerede forrige Vinter følte jeg ret vel, at en Recreation var mig nødvendig, og som De veed, Hr. Professor, søgte jeg derfor det Ankerske Legat. Jeg skulde nu visselig ikke anden Gang stille mig i Concurrenternes Række, dersom ikke Ønsket om at see min Sundhed gjenoprettet bevægede mig dertil. Jeg tillader mig derfor atter at henvende mig Til Dem som Den, hvis stemme i denne Sag upaatvivlelig har høiest Vægt, med det Spørgsmaal: Tør jeg gjøre Regning paa denne / indflydelsesrige Stemme? Bliver det herved med Ja, som jeg haaber og ønsker, og efter Deres ærlige Budskab ifjor gjemmen Hr Prof. Hertz, maaaskee ogsaa uden Ubeskedenhed tør gjøre Regning paa, saa vil jeg tillade mig at indgive min Ansøgning derom. Jeg skal imidlertid ikke nægte, at da jeg i min nuværende Tilstand saa meget som muligt maa søge at undgaae Skuffelser og ubehagelige Stemninger, vilde et nenligt og oprigtigt Nei have større Værdi for mig end et ubestemt Løfte, og jeg vil i et uforbeholdent Svar herpaa kun see et nyt Beviis paa den velvillige Artighed, hvorpaa De, Gode Hr. Professor, har givet mig saamange Beviser.

Min Bopæl er p.r. Kronprindsessegade 48, 3’ Sal

Med udmærket Høiagtelse

Deres forbundne

Athalia Schwartz

S.T.

Hr. Prof H.C. Andersen. R.D.

Tekst fra: Solveig Brunholm (KB affoto 5637-39)