Dato: 22. september 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Stockholm den 22 September 1865.

Kjære Frøken Ørsted!

Igaar var det otte Dage siden jeg reiste hjemme fra; det deiligste Veir har fulgt mig og selv her oppe i Stockholm er det ganske sommerligt, kun Morgen og Aften noget kold, men da det slet ikke blæser finder man sig fortræffeligt deri. Det er underligt at staa paa Mosebakken og see ud over Malarens Vande paa en Tid jeg havde tænkt at flyve over Pyrenæerne; "Ingen kan sin Skjæbne kjende", og der er Øieblikke hvori jeg spørger mig selv: "hvorfor er Du i Sverrig?" - Man flyver imidlertid let og snart paa Jernbane fra Malmö til Jönköping hvor der er vist et Hotel saa storartet som var det i Schweitz, Beliggenheden / minder om Zürichersøen, derhen er med Iiltog en halv Dag, derimod en heel Dag herhen til Stockholm.

Det er sexten Aar siden jeg var her, det var netop under forrige Krig, da Vorherre undte os det Bedre end Sidst. Den Gang syntes jeg ogsaa der var mere Ungdoms-Begeistring "hin side Sundet", men hvor kan den ogsaa være det nu, ogsaa vor Begeistring og Freidighed er lamslaaet; jeg møder imidlertid stor Velvillie. Man har allerede indbudt mig et et Festmaaltid, og i de kongelige Theatre har Theater-intendenten givet mig Plads, og det een af de allerførste, der her betales med 4 Rigsdaler, altsa til to Daler dansk jeg sidder paa Fløiel, mageligt og godt. /

Jeg har allerede hørt et par Operaer Den sorte Domino og den hvide Dame; og iaften netop: Byrons "Saradanapal". Jeg tør ikke være Kritikker, men det var mig interessantere at see end at høre. En Fru Hvasser, der gav Myrna var særdeles plastisk. Hun vilde have været en Øienlyst for Thorvaldsen. Beskov er paa Landet, dog saae jeg ham igaaer i det han for min Skyld kom herind. Frøken Bremer venter jeg gjør det samme i morgen. Sverrig var før det billigste Land at reise i, nu synes jeg næsten at det høre til de dyreste; men smukt er her, det er Norden i Søndags Kjole. Paa Søndag reiser jeg til Upsala, men Onsdag-Aften tænker jeg at være igjen i Stockholm. /

Brev faaer jge vel ikke fra Dem, men skulde De faae den smukke Tanke, da faae den snart og send Brevet til vor danske Legation her i Byen. Deres Moder haaber jeg er rask, hils hende hjerteligt. Scharlings ere vel nu komne til Byen. De selv sidder i Deres unge Kreds, som jeg ogsaa sender mange Hilsener, vil De give Thieles Datter en Hilsen saa stor at hun kan dele den med Forældre og Brødre.

Og nu hjertelig Lev vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Er Dahlstrøm i Byen da hils!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 86-88)