Dato: 23. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Glorup den 23 Juli 1865.

Kjære Fru Ingemann!

Inderlig Tak for Deres Brev; det kom til mig ovre i Jylland; jeg blev paa Frijsenborg endnu til den 16 Juli, i det jeg forgjæves ventede den unge dansksindede Hernhut, Jakobsen, der fra Engeland havde skrevet mig til at han kom til Christiansfeld, før han forlod Europa og tiltraadte sin Ansættelse i Amerika. Hans varme Ønske var at møde mig og derfor indbød Greven og Grevinden ham til Frijsenborg. Jeg vendte saaledes der tilbage igjen fra mit Besøg i Hem Præstegaard, men den 15 havde jeg Telegram fra Jakobsens Fader at Sønnen endnu ikke da var indtruffet; / Dagen derpaa reiste jeg, men ikke ganske rask. I Hem havde jeg, i de kolde, blæsende Dage, paadraget mig en svær Forkjølelse, efter hvilken jeg endnu hoster; dertil havde jeg det Uheld, Dagen før min Affart, at jeg oppe paa Kirkegaarden, stødte Hul paa mit Skinnebeen, ved at løbe paa en Gravpæl der stod halv skjult i Græsset. Det var et slemt Stød og jeg maatte flere Dage holde mig stille. Nu er det lægt, men jeg maa dog endnu gaae med Bandage.

Paa Tirsdag reiser jeg her fra til Christinelund ved Præstø, hvor Henrik og Jonna Stampe boe; jeg kunde, troer jeg, fra Nyborg naae med Dampskib Vordingborg, som ligger nærmest Præstø, men da fjernede jeg mig endnu mere / fra Sorø, uden at faae Dem at see, Kjære Fru Ingemann, og det er mig en virkelig Trang at see Dem, thi jeg veed endnu ikke hvorledes det stiller sig med min Reise til Udlandet og hvorledes jeg da lægger Veien; jeg tænker derfor, nu paa Tirsdag, den 25, at gaae over Beltet og med Aftentoget at naae Sorø; jeg kommer jo ikke til Uleilighed? Og med Guds Hjælp er De vel rask. Maa jeg da blive i Deres Hjem fra Tirsdag Aften til Torsdagmorgen? da kan jeg med Banetoget træffe Deligensen i Ringsted og jeg naaer da, over Nestved, ud paa Eftermiddagen, Præstø og Christinelund. Seer De forud Wilsters, da hils dem deeltagende fra mig; hils ogsaa Deres egen Sophie.

Hjerteligst H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 286, billed 6776-78)