Dato: 5. juli 1865
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredensborg den 5.te Juli 1865.

Kjære og høistærede Ven!

Du kan vel begribe hvormegen Fornøielse Dit Brev har forskaffet mig, som et nyt Beviis paa Din hjertelige Deeltagelse og Dit varme Hjerte, der forstaaer saa mageløst at opfatte og gjengive, nyde og yde, fortjene og belønne. Du siger at jeg at jeg i min Bog har skjænket Dig en frisk Bøgegreen, og Du rækker mig i Dit anerkjendende Brev en uvisnelig Krands, der skal bevares i min Slægt som et dyrebart Minde, ikke blot om det Bifald jeg har vundet, men om det Venskab, der bestaaer imellem mig og een af Danmarks meest inspirerende Digtere. Du har atter denne gang givet mig et lykkeligt Vardsel, thi det er næppe muligt at faae en rigere Høst af Roes og Taksigelser end den, der er bleven "Mit Theaterliv" tildeel, og nu ønsker jeg ret af Hjertet, at den samme Bøgegreen der tilviftede Dig en forfriskende Luftning i Maj maaned, maa - figurlig talt skjænke Dig en velgjørende Varme ved Vinterens Arne, ): gjenkende smukke Erindringer muntre Dit Sind og styrke Dit Haab til Kunstens og vort elskede Fædrelands Fremtid. Nu maa det være nok om Bogen, lad os henvende vor Opmærksomhed paa Dine Reiseplaner: Du holder Dig altsaa til Danmark iaar og lader Portugal og Mrika skjøtte sig selv for det Første. - Jeg seer allerede hvorledes Hjemmets Alfer fryde sig derover og præsentere sig Gruppeviis for Dig, med smaa Æsker og gyldne Skriin fulde af nye Eventyr. Min Datter Mathilde har allerede meldt mig endeel om hine phantastiske Aabenbaringer der i grunden ere ligesaa velgjørende for Dig selv, som interessante og lærerige for os Andre, thi Du skal atter være bleven saa elskværdig, blid og artig, som dengang da Du ved Jenny Linds Triller fremlokkede Nattergalen og Den grimme Ælling af Barnehimmelens Blomsterhave, og da Engelen svang sig med den hensovede lille Elskning til Frelserens Favn medens dens Vingeslag berørte alle Jordens Folkefærd og vakte Sakuntalas Hjemstavne af sin tusindaarige Dvale! Hild den Digter der i den nærværende Periode kan give Politiken og Theatret en god Dag og øse Kraft og Trøst i Naturen og - Erindringen. Jeg glæder mig ret til igjen at møde Dig forfrisket og oplivet af Dine nye Aandsfostre - der skjænke Dig en evig Ungdom - og selv aldrig blive forældede; - men jeg mærker at jeg uvilkaarlig begjynder at poetisere og derved begaaer den Ubesindighed at byde Bagerbarnet Brød. Jeg vil derfor stige et Trin ned og tale lidt om det mere hverdagslige f. Ex om den heldige Bazar, vi have holdt til Fordeel for Fredensborg Børne Asy1. Denne landlige Fest frembød et ret hyggeligt Skue, med pompøs Flagning, yndig Musik, Beværtningstelte og en temmelig betydelig Menneskemasse. Udbyttet var særdeles tilfredsstillende. Dernæst havde jeg den store Glæde at see min Søn, bringe et præ ceteris fra sin Philosophicum, endelig fik vi den behagelige Efterretning at min Datter Augusta havde faaet en lille Pige til Erstatning for den som hun mistede forleden Efteraar. Midt i denne Strømning af lykkelige Begivenheder, gaaer der en mørk og vemodig Stribe foranlediget ved den fortræffelige Kammerherreinde lrmingers Død! Hun bortreves alt for tidlig og efterlader et Savn der ikke kan fattes af dem, der kjendte den elskelige Forening af Forstand og Hjerte der udgjorde hendes hele Væsen. Den gamle Admiral er utrøstelig, skjønt synlig fattet. - Therese har tabt usigelig meget ved den ømme Svigermoders Bortgang men man trøste sig med den ærefulde Bevidsthed at hun selv fra nu af er Den, hvorved hele Familiens Hjerter hænge. - Hun vil vist gjøre Alt for at fortjene denne Tillid og Yndest. Sommeren glider hen under bestandig Venten paa Regn og Varme - der klages allerede meget men man haaber at Vorherre - uagtet vi nok kunde trænge til lidt Revselse - vil lade Naade gaae for Ret og ikke reent slaae Haanden afvort arme Fødeland! - Jeg har tilbragt disse sidste Maaneder i en elskværdig Leddiggang og samler Kræfter til Efteraaret, der som jeg venter skal blive rigt paa Beskjæftigelse, da jeg, som Du veed, har lovet at sætte tre ældre Balletter i Scene. Conservatoriet, Fjeldstuen og Kermessen Alt inden den 20 October, saa trækker jeg mig tilbage i mit Sneglehuus, begraver mig i Bøger og proberer paa at skrive en ny Bog, der formodentlig først meget seent skal see Lyset. Nu siger jeg Dig Farvel for Dennegang, bring min Hilsen til Mathilde og hendes Elever, samt min ærbødige Compliment til de ædle Herskaber, der have den Glæde at eie Skjalden under deres Tag.

Din hengivne Ven August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter