Dato: 3. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Christensen
Sprog: dansk.

Hem ved Mariager

Kjære Hr Justitsraad!

Maaskee veed De allerede at jeg er Jylland. Næsten tre Uger har jeg tilbragt paa Frijsenborg og der hen tager jeg igjen, nu er det kun en Udflugt derfra, et Besøg hos Pastor Kahr i hen; han er gift med en Datter af Kammerherreinde Neergaard; jeg kunde ikke være saa høit oppe i Jylland uden at see disse kjære Mennesker og nu jeg er paa dette Sted, kun et Par Miil fra Hobro, har jeg stor Lyst til at lægge Hjemveien over Hobro for at hilse paa Dem, Deres Frue og Datter men Spørgsmaalet er, finder jeg Dem hjemme? Vil de glæde / mig med et Par Ord derom, men disse maa jeg have imorgen eller saaledes at de senest indtræffe hermed Posten som indtræffer her til Hem Onsdag Formiddag den 5te Juli. Hører jeg da at De er hjemme. Da kjører Pastor Kahrs mig Klokken 12 til Mariager, hvor vi blive nogle Timer og jeg er da om Aftenen i Hobro og bliver der til Torsdag Eftermiddag, altsaa omtrent et Døgn. Jeg maa Torsdag til Randers for om Fredagen at see nogle Venner der og Løverdag henter Vognen mig til Frijsenborg. Hører jeg ikke fra Dem til Onsdag Formiddag, da antager jeg at De og Deres ere hjemme og da kommer jeg, ellers ikke. - Deres hengivne

H.C. Andersen

/

E.S.

Vil De adressere Brevet til mig til Hr Pastor Kahrs i Hem pr. Mariager.

/

[Udskrift:] Høivelbaarne Hr. Justitsraad Christensen Ridder af Danebrogen & etc. & i Hobro (fra H:C.Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 285, billed 6772-75)