Dato: 2. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Hem-Præstegaard ved Mariager

den 2 Juli 1865.

Kjære Fru Ingemann!

Det er længe siden at De hørte fra mig og jeg fra Dem. Nu har jeg snart været en heel Maaned heroppe i Jylland, men jeg havde bestemt at mit Brev til Dem skulde udgaae fra dette Sted, der har en meer almindelig Interesse ved een af Deres Mands første Romanzer, den om "Hr Hem og Hr Sem". Jeg er nu i Hem-Præstegaard hos Pastor Kahrs, gift med en Datter af Kammerherreinde Neergaard; det er en lille Gaard, der med Kirken ligger høit, med Udsigt vidtom, og allernærmest mørke Lyngbakker, indeni er her som et Dukkeskab, ja særdeles elegant; pompeiansk malede Vægge, smukke Malerier, og en ypperlig Bogsamling. Den længste Tid herovre, jeg kom først til Hem i forgaars, har jeg tilbragt paa Frijsenborg, der ligger i en storartet Skovegn, Alt paa Gaarden der er rigt og næsten fyrsteligt, men det deiligste er, at Greven og Grevinden ere de meest / velsignede, gode Mennesker. Jeg har ret følt at jeg var velkommen. Der fik jeg skrevet et Par Eventyr og Historier: "Løgtemanden er i Byen, sagde Mosekonen" - og"I Børnestuen", samt "Guldskat", dersom jeg faaer endnu eet Eventyr til vil et nyt Hefte kunde udkomme til Julen. Det var min Hensigt her fra Hem at gaae over Aarhuus til Glorup i Fyen, men denne Reise er nu blevet opsat, i det jeg om et Par Dage vender tilbage til Frijsenborg; jeg veed ikke, Kjære Fru Ingemann, om De har i Erindring hvadjeg engang fortalte Dem og Deres Mand om en ung Hernhut Jakopsen, der selv havde lært sig dansk og var saa særdeles dansksindet; han drog senere til Engeland, derfra fik jeg netop Brev i det jeg vilde forlade Frijsenborg; den unge Mand skrev at han nu forstedse forlod Europa og havde faaet sin Livsstilling i Amerika, i disse Dage besøger han sine Forældre i Christiansfeld, men det var ham en uhyre Trang ogsaa at see mig og spurgte derfor om vi ikke kunde mødes et Sted i Jylland. Da Grevinden hørte det, kom hun og Greven, begge bad mig indbyde Hr jakobsen til et Besøg paa Frijsenborg hvor vi da kunne være et Par Dage sammen. Jeg / maatte da love at komme der tilbage fra Hem og altsaa er jeg allerede sidst i denne Uge paa Frijsenborg igjen en ca 8te dage. jeg troer imidlertid ikke at Jakobsen kommer, da det er en meget stor Veilængde, henved 20 Miil frem og tilbage, imidlertid maae jeg nu afVente hans Svar før jeg kan reise til Glorup, der haaber jeg at finde et lille Brev fra Dem, kjære Fru Ingemann, Breve sendes til Glorup over Nyborg, og jeg hører da om Deres Befindende, da jeg, saa naturlig, gjerne vilde besøge Dem paa Hjemreisen fra Glorup til Kjøbenhavn; (det bliver kun paa halvanden Dag), thi jeg har store Reiseplaner i denne Eftersommer. Jeg har fra vor danske Konsul O Neil i Lissabon faaet Brev og Indbydelse at komme til ham og der tilbringe nogle Maaneder, altsaa Vinteren. Der til har jeg stor Lyst og dog er der en Deel, som afskrækker mig; det er en besværlig Reise, enten over den spanske Sø, eller gjennem Spanien, hvor jeg har en Deligensefart paa henved 3 Dage, jeg har neppe Legeme dertil. Endelig veed jeg ikke hvorledes jeg vil finde mig hjemme flere Maaneder i een mig aldeles fremmet Kreds, hvor / jeg ikke kan tale Sproget, det giver en heel Deel at overveie.

Tager jeg afsted da har jeg i August Maaned Meget at ordne, thi i September skulde og maatte Reisen begynde. October er den smukkeste Maaned i Portugal.

Med stor Veemod læste jeg i Avisen at den unge Wilster var død! den stakkels unge Kone og hans Moder beklager jeg ret! Hils dem og hans Søster, hils venligt Deres Sophie og gid at jeg maa høre at De selv, efter Omstændighederne, har det godt.

Deres inderligt hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 284, billed 6768-71)