Dato: 25. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Frisenborg den 25 Juni 1865

Kjære Frøken Ørsted!

Tak for Deres Brev, jeg modtog det paa Basnæs, der blev jeg lidt over fjorten Dage og reiste saa med Tandpine og i Stormende Veir herover til Jylland. Vi ere nu altsaa paa Fastlandet sammen og her bliver jeg endnu nogen Tid for da at reise til Glorup. Frisenborg, veed De, ligger i en deilig Skovnatur, Familien her er i høi Grad hjertelig og elskværdig, jeg føler mig deiligt hjemme, og har det udmærket, har al den Beqvemmelighed som Rigdom og Velvillie kan forskaffe et Menneske. Den eneste Nisse / som forstyrrer mig er Tandpine, og netop i Nat har den rusket mig ikke saa lidt. Paa Basnæs begyndte jeg et større Eventyr: "Løgtemændene er i Byen, sagde Mosekonen", dette har jeg fuldført, har desuden skrevet endnu eet: "I Børnestuen" og har under Arbeide et tredie: "Guldskat", saa at jeg haaber at endeligt iaar et nyt Hefte Eventyr kommer ud; et utrykt eier jeg jo: "Veirmøllen" og af de trykte i Folkecalenderen, pleier jeg da altid at putte eet ind i den nye Samling, denne Gang vil jeg vælge "Sølvskilingen", der vist hører til eet af de Bedste. Hvad der ellers meget beskjæftiger min Tanke, er Reisen til Lissabon, jeg skrev vist herom i mit sidste Brev til Dem. Vor danske Konsul, / Portugiseren O Neil har indbudt mig, men Reisen over den spanske Sø i Efteraaret afskrækker mig og med Deligense gjennem Spanien er næsten mere end jeg troer at have Kræfter til, desuden seer det temmeligt uroligt ud. Imidlertid skulde jeg nu snart bestemme mig og det er ingen let Sag.

Jeg bliver her paa Frisenborg til Fredagmorgen, gaaer da over Randers til Præstegaarden i Hem, der beboes af pastor Kahrs, gift med en Datter af Fru Neergaard.

Bjørnstjerne Bjørnson er i Kjøbenhavn, jeg fik forleden Brev fra ham, han synes meget opfyldt af mit Lystspil "Da Spanierne var her" og vil bringe det paa Theatret i Christiania. Kranold, Etatsraaden, talte til mig før min Afreise, han / vilde, sagde han, til Vinter bringe igjen paa Scenen mit Drama Mulatten; nu har jeg derfor, efter flere Aaar, læst det paa ny, men det maa særdeles forkortes, det breder sig i lyriske Taler, saa man med Rette kan sige "det Halve er nok"! Jeg sidder nu med en Blyant og streger voldsomt ud.

Deres Svogers Broderkone, Fru Dahlstrøm og Datter, har jeg seet og talt med her paa Frisenborg, Datteren minder meget om Fru Jakopsen, Skuespillerinden, men er yngere, og seer saaledes endnu bedre ud. Hils Deres Broder og hans Frue. Lad mig høre fra Dem i det jydske Land eller paa Glorup (over Nyborg). Hils hjerteligt Deres Moder og tænk ligesaa venligt paa mig som Bispen* der citerede Heine.

Deres hengivne

H.C. Andersen.

* See det skal De dog have!

[Udskrift:] Til Frøken Mathilde Ørsted

Adresse: Her OverAuditeur Anders S. Ørsted

Byfoged og Byskriver i Veile

[ovenstående adresse overstreget, rettet til Nørregade No 9 i Kjøbenhavn] (fra H. C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilm 82, 83-85)