Dato: 10. juni 1865
Fra: Peter Heise   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Stokkerup den 10/6 65.

Kjære Hr. Professor!

Jeg har for noget siden componeret et af Deres ældre Digte, "Ørkenens Søn" - husker De det - "Den vilde Hingst sig tumler -"? Jeg synes selv derom; jeg troer, at den lidenskabelige, østerlandske Stemning i Digtet er kommet frem i Musiken. Nu vilde jeg gjerne være saa dristig at spørge Dem, om De ikke engang i en ledig Stund skulde have Lyst til at skrive en 5-6 Digte, der kunde slutte sig til denne "Ørkenens Søn" som en i en lille Cyclus, dersom De vilde betroe disse Deres eventuelle Smaabørn til min Muses musikalske Opdragelse. Ved at omgaaes med Deres unge Araber i Phantasien er han voxet op for mig til en varm og fuldblodig Skikkelse, som jeg ret havde Lyst til at have lidt mere at gjøre med. Deres ældre Digt kunde jo tænkes enten som Slutning paa en Elskovshistorie, eller som Midtpunct, saa at det endte godt, eller hvorledes De selv vilde, naar De blot vilde - gid De vilde!

Jeg troer virkelig, man kunde gjøre et smukt lille Billede heraf, naar det ellers vilde lykkes mig for min Deel.

Forleden søgte jeg Dem i Kjøbenhavn, men jeg hørte, De var paa Basnæs. Jeg vilde have spurgt, om jeg maatte spilt Araberen for Dem. Som sagt, jeg vilde ret ønske, at De havde Tid og Lyst til at opfylde min Bøn. Saa kunde vi maaskee til Efteraaret præsentere et saadant lille Eventyr i Ørkenen sammen!

Jeg haaber, De har det godt paa Landet. Herude er deiligt! Min Hustru hilser mange Gange!

Deres hengivne

P. Heise.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost