Dato: 23. marts 1865
Fra: Elisabeth von Manderstjerna   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk, tysk.

Højtærede Herr Andersen.

Det er vel mere end sandsynligt, at De ikke længere erindrer et flygtigt pensionatsbekendtskab fra Montreux i sommeren 62? Hvis Deres Erindring om mig har svigtet, har min Erindring om Dem været desmere trofast, idet jeg udover Bevarelsen af det dybe Minde om Dem maa holde det Løfte, jeg gav Dem, og som i adskillige Aar har redet mig som en Mare. Kan hænde De, naar alt kommer til alt, selv har glemt, at jeg dengang i Montreux lovede Dem en Autograf af vor hædrede talentfulde Digter Puschkin [HCAs Album s. 232]. Denne Autograf har allerede i nogle Maaneder været i min Besiddelse, og idet jeg sender den til Dem, skænker jeg Dem et Vidnesbyrd om stor Hengivenhed og dyb Agtelse. Med stor Møje har jeg skaffet Dem dette Klenodie - Egoismen, som er dybt rodfæstet i mit Hjerte, var lige ved at fornedre mig til at bevare denne Skat for min egen Autografsamling, men Tanken om Dem, kære Andersen, har sejret, og med særlig Glæde overgiver jeg Dem vedlagte gulnede Blad - som er Overbringer af det store Genis Tanker.

Men den Haand, som afstod mig denne Kostbarhed, har udbedt sig en Elskværdighed fra Deres Side, ærede Herr Andersen. Det er en meget indtagende ung Dame, min Kusine Fru von Kapnist, født Manderstjerna. Som en af Deres begejstrede Beundrerinder - udbeder hun sig Deres Fotografi med Deres Navn. Gaar De ind paa det?

Kunde jeg blot vide, om De endnu har den vageste Forestilling om de tre Søstre, af hvilke den ældste nu skriver til Dem, kunde jeg have Lyst til at sige Dem mere endnu, men da jeg selv er i Tvivl derom - saa modtag min Forsikring om min oprigtige Ærbødighed og taknemmelige Erindring.

Med Højagtelse Deres

Elisa von Manderstjerna."

"Jeg beder Dem venligst at underrette mig om Modtagelsen af Brevet" .

[Paa Omslaget af den i Brevet medsendte Autograf findes en Tilføjelse med E. v. Manderstjernas Haand (paa Tysk)]:

"Digteren Puschkins Autograf. Et Blad af Haandskriftsamlingen tilhørende Fru von Kapnist. St. Petersborg 1865".

[Og paa Bagsiden:] "Hvis De maatte ønske at eje en Oversættelse af dette Digt, saa vil jeg sende Dem den, saa snart jeg ved, at Originalen er i Deres Hænder.

(Underskrift): Elisa v. Manderstjerna.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Riga 13/23 Martz 65

Hochgeschätzter Herr Andersen!

Es ist wol mehr als wahrscheinlich dass Sie sich einer flüchtigen Pensions Bekanntschaft in Montreux - im Sommer 62 erinnern werden? Ist Ihr Gedächtniss Ihnen bei derselben untreu, - so ist das meine um so treuer, denn ausser dem treusten Andenken an Sie geehrter Herr Andersen, schulde ich Ihnen noch ein Versprechen welches mich als mahnendes Gespenst durch diese Jahre stets begleitete. Sie werden es am Ende auch schon vergessen haen, dass ich Ihnen damals in Montreux das Autograph unsers würdigen talenvollen Dichters Puschkin versprochen hatte? Dasselbe ist seit ein Paar Monaten in meinem Besitz - und gebe ich Ihnen durch das Uebersenden desselben einen Beweis grosser Zuneigung und Verehrung - Ich errang mit grosser Mühe disen Schatz, der Egoismus der tief im schwachen Herzen nistet, hätte mich beinahe verleiten können denselben für meine eigene - kürzlich begonnene Autographen Sammlung zu bewahren, - doch der Gedanke an Sie lieber Herr Andersen siegte und mit besonderer Freude sende ich Ihnen beifolgendes vergelbtes Papier - Träger der Gedanken eines grossen Genies! Doch die Hand die mir diesen Schatz abtrat, - erbat sich auch eine Gunst von Ihnen geehrter Herr Andersen - Es ist eine sehr nette junge Frau, eine Cousine von mir, Frau v. Kapnist geb: von Manderstjerna - die bittet Sie ergebenst, ale eine Ihr warmen Verehrinnen - um Ihre photographie mit Unterschrift - Wollen Sie das thuen? bitte bitte? Wusste ich nur ob Sie noch eine schwache Ahnung von den 3 Schwestern haben - von denen die Aelteste Ihnen eben schreibt?? - ich sagte Ihnen noch manches Andre, doch da ich daran zweifle empfangen Sie die versicherung aufrichtichster Hochachtung u dankbarster Erinnerung

Ihrer Sie hochschätzenden

Elise v Manderstjerna

Bitte um freundliche Benachrichtigung - ob Sie meinen Brief empfangen haben??

Vortreffliche Collins Grüsse u beifolgend: Briefchen zu übergeben

Meine jüngste Schwester empfiehlt sich Ihnen ergebenst. -

[Udskr:]

Sr Wohlgeboren

Dem Herrn Hans Christian Andersen

Kopenhagen

Dänemark

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 66, 77-81)