Dato: 3. november 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Breitenburg

den 3. Nov. 1840.

Tak for Deres Brev og tak for den lille Seddel der laae indeni Deres Tantes Epistel, det var søsterligt smukt af Dem! siig Deres Tante, at jeg ret af Hjertet takker hende fordi hun dog skrev før jeg reiste. Tiden var mig de sidste Dage saa overordentlig kort, at det næsten var mig umueligt at faae nogle Ord paa Papiret til Dem, jeg besluttede derfor hellere at skrive her fra Breitenborg, det bliver da paa en Maade et Brev ude fra, og det er Dem maaskee mere kjærkomment. Ja her er jeg paa det deilige Slot, har det saa hyggelig og godt, men tør kun blive to Dage, da Vinteren rykker paa og jeg vil over Alperne i December, nogle faae Dage kan gjøre store Besværligheder605. Afskeden fra Kjøbenhavn, det vil egentlig sige, fra Collins, var meget tung; de kjære og elskede Mennesker vare saa bedrøvede; Fredag-Aften havde flere af mine Venner arrangeret et Festmaaltid for mig hos Farrini606, Conferents[raad] Collin, Ørsted og Øehlenschlæger vare der, Etatsraad Lund607, mange fra Studenterforeningen Reitzel, Kunstnere &; to Sange bleve afsjungne til mig, een af Øehlenschlæger og een af Hillerup. Løverdagmiddag Kl. 2, seilede jeg med Dampskibet Christian den VIII til Kiel, det var et haardt Veir! een Gang fik vi saa stærk en Søe, at vi troede at Skibet var løbet mod en Sandbanke, det standsede pludseligt og knagede, som om det skulde gaae fra hinanden. Jeg var overordentlig søesyg til næste Dag Klokken 11. De spanske Dandsere vare med608 . Jeg havde mældt Grev Rantzau at jeg kom Søndag Aften med Diligensen til Bramsted og gik derfra med Extrapost til Breitenborg, han havde nu i sin store Interesse for mig, sendt sin Equipage der hen, men jeg var saa træt af Søetouren at jeg blev i Kiel Natten over og tog Extrapost en kortere Vei "9 Mile", saa jeg kom med min Vogn, mens Grevens ventede paa mig i Bramsted609. I Dag har jeg spadseret her i Slotshaven, seet Kapellet og Riddersalen; til Middag faae vi mange Fremmede fra Itzehoe, imorgen gjør vi Kjøretoure og Overmorgen seiler jeg med Dampskibet paa Støren, ind i Elben og til Hamborg; mit Ophold der bliver neppe meer, end to Dage og saa gaaer det over Braunshweig, Gotha og Nürnberg til München; gid at jeg der maa faae gode Efterretninger om min Maurerpige! Hils Deres Moder, Tante, Søstre og alle Venner og Veninder; glem ikke Naboen Thomsens og besørg mig indlagte Brev til Faaborg. Lev vel med broderlig Hengivenhed

H. C. Andersen

E.S. Børnene hos Schønheider bringer De en Bouquet Hilsener! Lieutenant Faaborg neden under maa De hilse meget. –

Tekst fra: H.C. Andersens Hus