Dato: 15. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Søllerød ved Nyholte Station den 15 Juli 1864.

Snart er 14 Dage hengaaede og i den lange Tid har de og Deres Moder ikke hørt fra mig; det var ogsaa min Tanke at jeg tidligere vilde have været inde i Byen, jeg kommer nu neppe før mandag-Aften, men hele den første Uge i Søllerød var jeg syg, jeg fik en voldsom Tandpine forenet med Feber, Alt blev gjort for mig, Mere end der var skeet om jeg havde været i Byen, Lægen kom et Par Gange om Dagen, jeg fik Suurdeig og jeg fik Vaagekone, den sidste generede mig dog meest, da jeg var bange for at hun skulde sove fra Lyset; endelig endte Smerterne i en Tandbyld og da / den blev skaaret fik jeg Ro, men har nu maatte forlænge Besøget. Det er et smukt gammeldags Landsted [Fru Neergaards], ikke stort og Gjæsteværelserne ligne smaa Skibskahytter, men her er hyggeligt og man har Alt hvad Velstand og godt Hjertelag kan skaffe Een. Egnen er særdeles smuk, daglig kjøre vi ud og et par Gange vare vi i Vedbæk, der søgte jeg forgjæves efter professor Scharlings; jeg har troet at de laae der paa Landet. I al den lange Tid herude har jeg aldeles Intet udrettet, ikke et Ord er bragt paa Papiret, jeg kan ikke, bedre gik det dog paa Basnæs, nu efter at Als er tabt, nu efter at Alt bøies mod Undergangen, føler jeg mig trykket og betaget, ventende kun paa Døds-Stødet. Collin har skrevet / til mig om at gaae til Norge, men jeg kan ikke bestemme mig; der ville venlige Mennesker vistnok fetere mig og det er ikke til at bære medens her hjemme Blodet flyder i Strømmeviis. Jeg veed ikke om De og Deres moder ere i Byen eller paa Landet, men et Sted vil denne lille Skrivelse nok finde Dem, jeg tør vel ikke vente at høre fra Dem, men vil Gud, sees vi nok inde i Byen, hvor jeg dog kun bliver faae Dage; der krydse og suse Rygterne altfor pinligt og ude er jeg dog mere i Familie-Liv, end naar jeg sidder i Nyhavn. Veiret er ellers varmt og smukt, Skoven frisk og deilig, men hvad har Alt / det at sige, naar man ikke har Solskin og Friskhed inde i sig selv. Fra Jylland hører De vel aldeles Intet? - Fru Drevsen vente vi nu hjem i næste Uge. Edgar Collin der reiste over til Sundeved for at finde en saaret dansk Ven, er der taget af Preussen og sat fast, dog længe holde de ham vel ikke. Jonas Collin er endnu uskadt, glad og kamplysten. Jeg veed ellers Intet at meddele, gid at disse Ord finde Dem og Deres Moder ved Sundhed og saa godt Humeur det kan haves i disse Tider.

Hjerteligst

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 75-77)