Dato: 5. april 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Gjørup
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 April 1864

Kjære Gjørup!

De er tilvisse en trofast, kjærlig Sjæl, De tænker endogsaa paa mig og den Betydning den anden April har for mig, idet De fyldes af saa meget Stort og Betydningsfuldt, og er beredt paa at give Deres varme Hjerteblod for vort kjære gamle Danmark. Jeg er opfyldt, jeg er overvældet af hvad der sker, jeg føler meer end nogensinde hvor fast jeg er groet ind i mit Fædreland; fra Frederik den Syvendes Død, fra Krigen begyndte har min Tanke kun været ovre i den, jeg kan Intet bestille, hvert Arbeide hvile, jeg læser kun Aviser, / løber i Krigs-Ministeriet for at høre "derovre fra". De vil af Aviserne see at jeg stadigt kommer med nye dramatiske Arbeider, i Casino er givet med megen Erkjendelse og ved, for Øieblikket, forunderligt godt Huus: "Paa Langebro" om faae Uger kommer paa det kongelige Theater to Acter Lystspil "Han er ikke født". Men hele denne Productivitet er fra sidste Sommer da jeg forfrisket og forynget kom hjem fra Spanien; jeg vilde skamme mig ved at kunne skrive en Lune og Lystighed i disse Alvorens og Prøvelsens Dage, jeg skriver Intet, kan ikke; tre fire Digte, Øieblikkets Alvor berører al min Virksomhed, det sidste Halvaar. De bragte / mig en Hilsen fra Viggo Drevsen, jeg fik at vide, at han var ved Deres Regiment, det var mig en stor Glæde. Han har et stort Stykke af mit Hjerte; han er en Dattersøn af den afdøde gamle Collin, ham er det jeg sang til da han var Barn: "Lille Viggo". Min Tanke er hos ham, som var han min Søn, eller yngere Broder; han er begavet, har Kundskab og Hjerte, jeg har altid ventet noget Betydeligt af ham, men hvori og hvorledes var mig ikke klart, nu er min Tanke kun: "Gud lad ham uskadt komme tilbage". Hans Moder er een af de ædeleste og og meest begavede Qvinder jeg kjender, hun er mig i Tid og Hjerte [overstr: som] en sand Søster, med / hende er jeg hver evige Dag i Tanke hos Sønnen. Kjære Ven, De er mig i Sandhed god, det er mig saa klart, forund mig snarest Efterretning naar engang Noget hænder for Viggo Drevsen. Det er piinligt at sidde her hjemme, ikke at kunne virke, mit sind er ungt, tyveaars ungt, men mit Legeme, - om et Aar er jeg jo treds, jeg holder intet Feldtog ud, jeg udretter intet, ellers gik jeg med! I Stundenterforeningen og i Arbeiderforeningen har jeg imidlertid et Par Gange læst for overfyldt Huus, og bidraget til Indsamlingen for Soldaternes Efterladte, dog føler jeg det er ikke nok. Hils fra mig Deres Regiments Commandeur Dreyer og Viggo Drevsen. Gud bevare og velsigne Dem og alle trofaste derovre.

[langs kanten:] Deres inderlig hengivne Ven H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 800-03)