Dato: 30. oktober 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjære Kronholm.

I det sidste Øieblik jeg er her i Hjemmet er min Tanke i det kjære Sverrig, hvor jeg saa levende har følt at jeg havde Venner; jeg sender gjennem Dem alle mine kjære de bedste Hilsener i det jeg med Veemod forlader mit Fædreland! Vil de besørge paa det hurtigste disse medfølgende Breve! Saasnart at Maurerpigen er opført udkommer Dagen efter Stykket, jeg har beordret at det strax sendes Dem og Strandberg hver et Exemplar fra mig! - Dersom De i Deres Avis omtaler min Afreise da sig kun at jeg gjennem Dem sender alle mine mange svenske Venner et kjærligt Lev vel! Min Reise gaaer for Øieblikket til Rom, der erfarer jeg min Tragedies Skjæbne og hvor mange Penge jeg altsaa har at raade over, efter disse maa Reisen indrettes, helst gaaer jeg til Grækenland og Orienten eller ogsaa bliver det et Besøg paa den africanske og spanske Kyst, i det mindste vil Reisen strække sig til Sicilien og Malta.

Den 31 Oktober.

I Dag Klokken tolv forlader jeg Byen, i aftes var et smukt arrangeret Festmaaltid for mig, hvori mellem flere unge Venner, en Del fra Studenterforeningen, samt flere ældre toge Deel, deriblandt Conferentsraad Ørsted, Conferentsraad Collin, Digteren Oehlenschläger som havde skrevet en smuk Sang, en lignende var der af Hillerup. Det rørte mig meget, mine danske Venner vare saa trofaste.

Lev vel

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm