Dato: 25. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Basnæs den 25 December 1863.

Kjære Frøken Ørsted!

I Onsdagsmorges reiste jeg herud og det var ingen behagelig Fart. Da jeg Klokkenhalv syv om Morgenen kom ud paa Banegaarden fandt jeg en Mængde Mennesker, der fra om Aftenen Klokken elleve havde ventet paa Familie der skulde være indtruffet med Aftentoget, dette var endnu ikke anmældt. To af Etatsraad Drevsens Sønner vare derude og naturligviis ængstelige idet ingen Efterretninger gaves om hvad der var Grund til denne lange Forsinkelse. Telegraphtraadene paa hiin Side Roeskilde var i Stormen Aftenen forud ødelagte, al Forbindelse afbrudt. Først Klokken halv otte afgik fra Kjøbenhavn et Tog, men kun til Roeskilde, jeg tog med det og lod staa til hvorledes Reisen siden lod sig arangere. / I Roeskilde, hvor en Deel af Banegaards Muren var blæst ned, hørte vi at Aften og Morgentoget endnu var ved Slagelse, der og op mod Sorø, laae store Træer og Telegraph-Stænger omblæste, der indtil videre havde standset Farten; vi fik imidlertid Besked at vi kunde gaae videre, men nu skulde paa ny løses Billetter, disse bleve udleverede af kun eet Menneske og vi vare et par hundrede Reisende. De kan derfor tænke Dem hvilken Trængsel og Tryk der blev. Tid gaves ikke til at nummerere Tøiet, paa dette blev kun med Kridt Bestemmelsesstedet anført og da vi kom der maatte hver see at faae sit, det var ikke saa let endda. Træer laae omblæste i Stormen, Staldlænger omblæste og Qvæg dræbt. Veien fra Slagelse videre var meget daarlig og i Skjelskjør / var Havet steget op i Gaderne, de havde staaet en Alen høit; ved vor Ankomst var det i stærk Falden. Paa Basnæs var et af de gamle smukke Lindetræer revet op med Rod, Havet stod endnu høit i Haven. Nu er Alt igjen i Orden og i gaar havde vi da Juleaften med Juletræ, men naar ikke Lulelysene inde i os selv er tændt, da bliver det ikke festligt; mere trist og tom har ingen Juleaften været mig end denne, men det ligger hos mig selv. Jeg har i den sidste Tid prøvet tunge Dage, Skuffelse, Sorg, og dertil rulle de tunge Tids-Søer over Danmark og over os Alle her. Derved er nu Intet at gjøre, man maaa holde ud eller knække over. - Bleve / mine Udklipninger og klistrede Figurer vel optagne af de Smaa i Asylet? Hvorledes tilbragte De selv Deres Juleaften? Dog jeg spørger og veed ikke om De svarer! Breve herud sendes iøvrigt over Skjelskjør. Hils Deres Moder og alle Scharlings. Ønske et nyt glædeligt Aar, ligger saa nær, ønske er altid let, men om det kan opfyldes beroer paa den Stormagt, som jeg rigtignok meest og alene stoler paa.

Nu lev vel!

Deres hjerteligt hengivne.

H. C. Andersen.

{Kuvert i Privat eje].

Til Frøken Mathilde Ørsted.

Adresse: Fru Konferentsraadinde Ørsted.

Nørregade, lige for Indgangen til "Frue Kirke" .

Kjøbenhavn.

(fra H.C. Andersen.).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 70-72)