Dato: 16. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 December 1863.

Kjære Fru Ingemann!

Det er stor Uret fra min Side at jeg saa længe ikke har skrevet Dem til, da jeg dog har saa meget at takke Dem for og jeg med Tanken saa tidt og ofte er hos Dem. Først havde jeg troet at faae Dem at see i Sorø, og som jeg nok sagde eller skrev, aflægge et Besøg i det jeg tog til Lerchenborg, men jeg kom ikke til Lerchenborg, kom slet ikke fra Kjøbenhavn, min Tid var saa optaget med Correctur-Læsning, jeg læste ikke færre end fire Correcturer paa hvert Ark af »I Spanien«. Under dette Arbeide var jeg dertil meget productiv, som jeg hele Sommeren har været det - og har foruden den ovennævnte / Bog skrevet et nyt Lystspil i to Acter. Det er antaget til Opførelse paa det kongelige Theater, hvor det nu kommer frem i en uheldig Tid; dernæst har jeg fuldført de tre første Acter af et Stykke for Casino, men de to sidste Acter mangle og jeg er i de sidste Uger aldeles uskikket til Arbeide. Tak for det venlige Sind, hvormed De har læst mine spanske Reisebilleder og Tak for Deres Brev derom. Det var blevet besvaret var ikke pludselig Efterretningen kommet om Kongens Død og al den Sorg der hviler over os! jeg har følt mig overvældet derved, og mange Øieblikke seer jeg ingen Udgang; det er tunge alvorlige Tider, Gud alene / er den Stormagt jeg haaber Hjælp fra. - Nu kommer Juletiden, iaar er den for mig intet Lyspunkt; men vi maa jo bære hvad Vorherre tilsender os. Den gode Sophie pynter vel for Dem et lille Julebord, maa jeg lægge mit Kort derpaa, det er Photographien efter Kaulbachs Billede til mit Eventyr: Engelen.

Kongens Bisættelse i Roeskilde tager jeg ikke hen at see, uagtet Domprovstens have forundt mig en Plads i Kirken, jeg frygter for at være lukket inde og at der vil blive meget koldt at være. Jeg bliver altsaa her i Byen og venter ved en større Concert [overstr: i Mus] at høre, senere, Cantaten som Hartmann har / componeret. Et "Farvel" der synges af alle Kjøbenhavns Sang-Foreninger naar Kongens Liig føres ud af Byen, har jeg skrevet. Kammermusiker Hansen har leveret en meget gribende Musik til det.

Vil De hilse Deres Sophie fra mig, hun var saa venlig at besøge mig før hun reiste fra Kjøbenhavn.

Endnu har jeg at takke for den kjære Erindring om Ingemann, den smukke Pokal af Kokkosnød. Først for ganske nylig fik jeg den; Fru Anholm hvor jeg boer, havde alt i Sommer medens jeg var borte, modtaget den, gjemt den til mig og glemt det, til først nu længe efter Hjemkomsten; den staaer nu daglig for mig paa Bordet. Gud glæde og velsigne Dem.

hjerteligst H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 274, billed 6736-40)