Dato: 4. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basnæs den 4 August 1863.

Kjære Fru Ingemann!

Imorgen flyver jeg forbi Sorø, uden at faae hilset paa Dem, det jeg havde glædet mig til; men Diligensen fra Skjelskjør staaer kun i Forbindelse med Aftentoget fra Korsøer, og jeg vil ikke gjerne komme om Aftenen for at tage afsted næste Dag; om et Par Uger, naar jeg har ganske mit Arbeide fra Haanden, er det min Tanke at tage ud paa Landet igjen, jeg er indbudt paa Lerchenborg, og naar jeg tager derud / kan jeg paa bedre Tid indtræffe i Sorø; jeg veed jo De venligt vil see mig! Jeg har i Fyen og Jylland hvor jeg tilbragte en 14 Dage hvert Sted været særdeles flittig, næsten tilbragte den største Tid paa min Stue, men derved ogsaa faaet mine Erindringer fra Spanien ret fyldigt og levende bragt paa Papiret; jeg glæder mig til at høre at min nye Bog har tiltalt Dem; det er den første jeg sender ud, som jeg ikke fra den kjære, kjære Ingemann skal høre om et Par venlige Ord; hvor havde det blevet mig en Glæde at fortælle ham om det / deilige Spanien! Her paa Basnæs overværede jeg i Løverdags Miß Dunlops og Michael Rossings Bryllup; det stod i den smukke Landsbykirke, der var festligt pyntet. Altertavlen, der er af Træ, udskaaret malet og forgyldt, [overstr: den] er ganske fra den gamle Tid, Vorherre og Jesus kroner der Jomfru Maria. St Michael og den hellige Christopher prange i de øverste Hjørner. De unge Nygifte boe nu i Sorø, Rossing har nok besøgt Dem og kommer vel med sin unge smukke Kone til Dem! vil De hilse! jeg glæder mig ogsaa til at see disse kjære Mennesker, naar jeg, om Gud vil, endnu i / Eftersommeren kan flyve lidt ud; det er temmeligt tidligt nu, at see Kjøbenhavn, men jeg har en Deel at tale med Bogtrykkeren, desuden skal, ved Theatrets Begyndelse, Operaen Ravnen, som jeg har omskrevet og Hartmann paa ny gjennemcomponeret bringes paa Scenen. Hils venligt Sophie fra mig.

Min Bolig i Kjøbenhavn er Nyhavn, Byens Side 67. Nu Gud glæde og velsigne Dem kjære Fru Ingemann!

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 272, billed 6730-33)