Dato: 13. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 13 August 1863

Kjære Fru Ortved!

Min hjerteligste Tak til Dem og Hr Domprovsten for de smukke Dage De forundte mig i Deres hyggelige Hjem. Tak for al Deres Velvillie og Godhed! kjært var det mig ogsaa at lære Deres Svigerinde og den unge Hr Ortved at kjende, ere de endnu i Roeskilde da bring dem begge min hjertelige Hilsen. Varmen var stærk da jeg kom til Kjøbenhavn, men igaar blæste, eller rettere stormede den bort og jeg frøs i det Frie; det er dog et ynkeligt Klimat, dog saa have vi andre fortræffelige / Ting! Hartmann talte jeg med igaar efter at han her var indtruffet, idag kommer nok hans Frue til Staden, ellers vilde jeg have bedet Dem, kjære Fru Ortved, at bringe hende Tak og Hilsen fra mig. Paa Gaden seer man nu den ene Skuespiller efter den anden vendt hjem fra Reise; paa Løverdag begynder nok Arbeidet for dem. - "Ravnen" vil dog vist tage et Par Maaneder før den kan flyve op paa Scenen, jeg tænker det skeer først i Januar; De maa endelig komme herind til første Forestilling; jeg skal sørge for Billet. Blomsterne jeg fik af Dem staae friske og smukke foran mig paa mit Bord. - / Rimeligviis flyver jeg snart lidt udpaa Landet igjen; underligt er det, naar jeg er i Kjøbenhavn kommer altid en Lyst og Længsel efter at flyve til Udlandet, men nu maa jeg holde her, før næste Foraar, om Gud vil, at jeg skal leve, kommer jeg ikke til fremmede Steder. Vil De hilse mine Roeskilde Venner, og særligt takke den gamle fru Wad, ja jeg veed ikke hvorledes hun skriver sit Navn, for den Venlighed og Opmærksomhed at komme ind til Dem før jeg reiste og jeg da kunde sige hende lev vel! Hr Domprovsten haaber jeg er nu en Deel bedre og snart aldeles vel!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 320-22)