Dato: 31. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør 31 Juli 63.

Kjære Frøken Ørsted!

De er da endnu i Aalborg? Reisen erop hører jeg har været meget ubehagelig; De og Deres Moder var ude i stormende Veir! dette have vi da prøvet hele Sommeren, neppe nydt fjorten stadige Solskins Dage! jeg har imidlertid saa ganske levet i Udarbeidelsen af mine Erindringer fra Spanien, at disse have opvarmet og belyst mig. Særdeles flittig har jeg været, mere end de troer. Trykningen paa "I Spanien er allerede begyndt. Omtrent fjorten Dage blev jeg paa Glorup, hvor jeg havde det hyggeligt, eensomt og stille, der arbeidede jeg vistnok 6 til 8 Timer om Dagen. Det var min Plan at have bleven en tre a fire Uger i Jylland og da, ind i August gaae til Basnæs hvor jeg havde / lovet at overvære Miß Dunlops Bryllup med Hr Michael Rossing, det var bestemt til den 15 August, men nu forandredes det til den første August og jeg maatte derfor, fjorten Dage tidligere forlade Jylland, ellers var jeg maaske dog kommet til Skanderborg og havde seet Deres Broder og hans elskværdige unge Kone. Jeg er meget glad ved Besøget paa Frisenborg, jeg havde der høist elskværdige Mennesker og havde deiligt Fornemmelsen af at være rigtig velkommen. Der saae jeg ogsaa Deres Svogers Broder, Førsteren, hans Frue og den unge Datter; denne er en nydelig, rigtig ung livlig Pige; hun mindede mig om Skuespillerinden Fru Jakobsen, men er rigtig nok en Deel kjønnere end denne var som ung Pige. En moersom Misforstaaelse maa jeg dog fortælle, / Fru Dalstrøm talte om Deres og Deres Moders Besøg i Aalborg at De var i Begreb med at reise derop, jeg sagde: "bare de faaer godt Veir!" og hun udbrød "Fru Ørsted er en meget elskelig Kone!" jeg forstod ængstelig Kone, jeg svarede: det har jeg aldrig mærket, da maa jeg sige, at det er jeg meget mere!" - endelig kom det da til en Forklaring, men det maa have lydt moersomt at jeg benægtede Deres Moder var elskelig og forsikkrede at jeg var det meget mere! Vil De nu i den Anledning særdeles hilse hende. Paa Mandag eller Tirsdag reiser Fru Scavenius til Jylland, jeg, der nu er træt af Herregaards Livet, tager ind til Kjøbenhavn , det er koldt nok! jeg vil begynde med at kjøbe Brænde, og glæde mig til snart at see mine Venner komme hjem efter at have flaggret om / i "den danske Sommer." Operaen Ravnen venter jeg vil blive opført henimod Juletid; jeg har paa Landet atter gjennemskrevet den og Hartmann er aldeles færdig med Musiken. Seer De tilfældig Frøken Bjerring, Frøken Knudsen eller andre af mine Veninder i Aalborg da hils fra mig! i Stiftamtmands-Boligen ryster De et heelt Fyldhorn af Hilsener. - At jeg i Kjøbenhavn boer i Nyhavn, Byens Side No 67, behøver jeg vel ikke at gjøre Dem opmærksom paa dersom De udsætter Deres Hjemreise og De vil glæde mig med Brev. Meget længes jeg efter de varme lande, men nu maa jeg nok først en Tid fryse inde; vil Gud, flyver jeg ud i Vaaren.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 68-69)