Dato: 26. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Basnæs den 26 Juli 1863

Kjære Fru Ortved!

I denne Sommer er jeg meget omflyvende i vort eget Land og dertil utrolig flittig, som min nye Bog om Spanien skal vise Dem; Tryknignen vil nu beygnde. En fjorten Dage tilbragte jeg paa Glorup i Fyen, hos Grev Moltke Hvitfeldt, derfra dgo jeg til Frisenborg hvor jeg havde et meget behageligt Ophold, uagtet Veiret var aldeles efteraarsagtigt, der var en Blæst og Kulde, som De vel ogsaa har fornumemt det i Roeskilde; her paa Basnæs har jeg lovet at overvære Miß Dunlops Bryllup med Michael Rosing og ikke at blive her for kort, Brylluppet er paa Løverdag og et Par / Dage efter tager Fru Scavenius til Jylland, jeg flyver da ogsaa herfra; min Bestemmelse var at tage til Lerchenborg, hvor man har indbudt mig, men nu har meg med Eet Trang efter Bylivet, der er slet ikke for varmt i Kjøbenhavn, min nye Bog skaffer mig ogsaa der Beskjæftigelse og saaledes er jeg alelrede i August i Kjøbenhavn. Nu var det en kjær Bestemmelse hos mig, at jeg paa Hjemfarten tilbragte nogle Dage i Roeskilde, De har sagt mig kjære Fru Ortved, at jeg var velkommen i Deres Huus, at De og Deres Mand venligt ville modtage mig som Gjæst, kommer jeg til Uleilighed om jeg komi næste Uge og vil De beholde mig fEx fire hele Dage? / De gldæer mig nok med et Par Ord herom, sendt til Basnæs ved Skjelskjør, jeg sla da senere tillade mig at mælde hvilken Dag jeg indtræffer. Hartmanns ere jo nu i Roeskilde? Hils dem hjerteligt fra mig. Hr Kornerup seer jeg, har udgivet en Bog om Spanien jeg er begjærlig efter at læse den, jeg har nok besøgt alle de Steder han har været paa, og De veed, at han var Een af dem der især opmuntrede mgi til min spanske Reise. Hils paa det varmeste Deres Hr Mand, jeg glæder mgi til at vække Lyst hos ham og Dem tila t besøge det skjønen Spnien; jeg skal læse Dem et par Billeder der fra og har desuden nogle Stereoskoper med. "Ravnen" faae / vi da nu i dette Efteraar, vil jeg haabe og Hartmann høster stor Glæde og Ære af den. Nu lev vel!

Deres hengivne

H: C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 314-17)