Dato: 30. juni 1863
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn. 30.6.63.

Tak for Dit Brev, kjære Andersen! Jeg modtog det for nogle Dage siden og havde naturligvis svaret strax, hvis ikke Snegleforretningernes Sneglegang havde forhindret mig. Om nu »sent er bedre end aldrig« i dette Tilfælde viljeg lade Dig afgjøre. Jeg lever for Tiden lidt mere en gan;on end ellers, idet Fatter og Onkel Theodor ere paa Astrup for at spille Nimrødder og Louise i Rosenvænget for at undgaae Pestluften herinde; naar nu Mutter og hun om et Par Dage tage til Rungsted, saa er jeg jo i endnu høiere Grad min egen Herre, kan hver Aften gaae paa Buler og sove ud om Morgenen. Viggo reiser imorgen til Sandefjord for at faae Smør med Vandmænd [?] og saa blive rask; Pauline og hendes Poder reise med.

Jeg har idag spildt en Formiddag med at rende frem og tilbage paa den fordømte Toldbod for at faae min Cadiz'er Kasse, som nu er kommen; men den var ikke losset endnu, og det faaer man aldrig at vide førend man har talt med henved 70 Mennesker, der naturligvis alle have travlt. Imorgen haaber jeg, at det lykkes mig at faae den halet gjennem det, som Du vilde kalde »Brændingen«, og saa skal vort afrikanske Besøg opfriskes ved Udpakningen.-. Jeg har gjort en Del Udflugter i den senere Tid og havt godt Udbytte; saaledes var jeg iforgaars med Fatter i Sorø og undersøgte Skovene. Kirken maatte man jo ogsaa see, og det var jo ogsaa ret interessant, men den indeholdt 2 Malerier af Fru Ingemann, der overgik Alt, hvad jeg har seet i de sydspanske Udstillinger af Elendighed; de ere jo godt mente, trøster man sig med, men mon ikke alle Malerier paa en Maade ere det. Kunde Du faae hende fra at male Ting, som ere bestemte for Efterverdenen, saa gjorde Du vist baade den og hende en stor Tjeneste.-.

Hvis Du i Dine ledige Timer kjeder Dig, saa kjender jeg et godt Raad: at samle Snegle. Og tænk saa: en Berømmelse ogsaa som Conchyliolog! forresten er det min Spøg, det maa vist være meget kjedsommeligt. Nu skal jeg paa Universitetet og høre paa Peter Müller, der er oppe til Ex. artium.-.

Din heng:

Jonas Col.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter