Dato: 31. januar 1863
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbhvn 31 Jan 1863.

Kjære Andersen!

Tak for Deres Brev fra Bordeaux. - Indlagt &Sender jeg Dem den omtalte Anmeldelse af Sommergjækken; da jeg var saa heldig at finde Avisen før den var revet itu. - Jeg vil tilstaae Dem, at jeg var ondskabsfuld nok til ikke at tage mig nær, hvad De har døiet af Sne og Kulde i det tørre hede Spanien, paa samme Tid, som vi ikke kjende til Vinter; det er stadigt mildt, men stormende, og Vegetationen har længe været i Gang; jeg kan af og til plukke Smaabouquetter i min Have, for nogle Dage siden en Stifmodersblomst, ligesaa: udviklet, som om Sommeren. Jeg har daglig Folk i min Have, eller arbeider der selv. Ved at læse Deres Beskrivelse af Kulden i Spanien, kunde jeg ikke bare mig at tænke paa Deres mange Klager over det danske Climat, Ingeborg kunde have sagt: »Saadan skal han have; den Smørtyv !« Men Sandheden tro maa jeg bekjende: Hun sagde det ikke. - Jeg bygger og bygger i Rosenvænget; til April skal vi flytte ind. Beutner har ogsaa kjøbt en Parcel af Rosenvænget, nede ved Alfred Hansens, Harald skal bygge for ham og til October Flyttedag skal han flytte ind. Maler Aagaard har ogsaa kjøbt en Parcel, af de bageste, saa De seer, der er Virksomhed derude! - Her hjemme staaer Alt ved det Gamle; Viggo er endnu paa Christinelund og hans Øine fremdeles slette. - I den øvrige Familie er ei heller noget Nyt [. . .] - - Deres »Meer end Perler etc.« har gaaet flere Gange i Casino, og den nye Barselstue paa det kgl. Theater: Dette sidste har faaet et nyt Trækplaster i »Vilhelm Tell«, som stadigt gaaer for fuldt Huus og til forhøiede Priser; jeg saae det forleden og moerede mig ganske fortræffeligt. Docker som Vilhelm T. syntes jeg meget godt om,- baade Spil og Sang; Nyrup gjorde ogsaa megen Lykke, jeg syntes ogsaa godt om ham, men jeg kan ei overvinde den Lede, jeg har faaet for hans Ansigt ved de mange affecterede Portraiter a la Høedt, man overalt skal see paa. Forresten kommer jeg næsten aldrig i Theatret, men troer alligevel ikke, at det kan være Grunden til de daarlige Affairer, det gjør i denne Saison. - Gade er keed af det der, og vil derfra; det tilskrives ellers hans Indstudering, at Vilhelm Tell gaaer saa ypperligt. --- Ang den politiske Stilling er ikke meget at sige; saa temlig ved det gamle; ofte opdukker Rygter om Ministerforandringer, men vise sig stedse ubegrundede: Den holsteenske Stænderforsamling er aabnet, og dens Bombe Batteri aabnes ogsaa snart; det lader ikke til, at den har lært Noget af de fortvivlede preussiske parlamentariske Spektakler, skjøndt Modsætningen mellem Kampen mod Friheden hist og den fredelige Frihedsudvikling her er iøineslaaende for alle Andre end Tyskerne. - - Prinds Ferdinand er daarlig og ventes ikke at leve længe. . . - Et Bind Fortællinger, der er udkommet, af Fru Thorarensen (troer jeg hun hedder) gjør megen Lykke, hun er dansk, men har været 14 Aar i Norge; - Bjørnstjerne Bjørnsens: Sigurd Slembe gjør ligeledes Lykke; den har jeg læst med sand Glæde; thi det skinner overalt igjennem, at den: er skrevet af en sand Digter, og den Slags Varer faae vi nu ikke saameget af. -. Det kan neppe moere Dem at høre Noget om den store Reform i Politivæsenet, som nu endelig er gaaet igjennem i Thinget, og i disse Dage ventes at faae Kongens Underskrift; Personalia, det eneste, der maaske kunde interessere Dem, veed man endnu intet om; ikke engang, om, Bræstrup bliver eller gaaer.

Hils nu Jonas mange Gange fra

Deres hengivne

A. Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost