Dato: 29. december 1862
Fra: Adolph Drewsen, Ingeborg Drewsen, f. Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 29 Dec 1862.

Kjære Andersen!

Det gamle Aar maa dog ikke gaae til Hvile, uden at jeg har takket Dem for Deres Brev og sendt Dem en Hilsen fra Deres Fædreland. Paa dettes Vegne, navnlig paa dets Climats Vegne, som De saa ofte har bandet og hævet Sydens, havde jeg, - det tør jeg ei nægte - en ondskabsfuld lille Glæde over, at De har fundet Madrid, under Spaniens glødende Sol, med et lige saa bandsat Veir, saa at De endog har besjunget det. Efter Ordre har jeg ikke meddeelt Bladene det. - Her er Veiret i Dec. usædvanligt, Tø og Frost afvexlende, slemme, meget slemme Storme, der have gjort endeel Ulykke, men desuagtet har jeg dog hidtil bestandig kunnet arbeide i min Have, der beskjæftiger mig meget. - Om vort Fædrelands Stilling kan jeg ikke sige Noget Nyt; det lader til, at man i Tyskland og Holsteen ikke er stemt for Execution, og endnu er det stille, men i Januar skal de holstenske Stænder sammen, og saa skal vi jo have Rumohr! Der tænkes meget mere paa Prindsesse Alexandras Forlovelse, som dybt har grebet Befolkningen; Hannina Falbe skal følge hende til England, som Hofdame; det volder naturligviis endeel Omtale, og siges at være lavet i England af Falbe ved Legationen der, thi da Prindsessen ei maa beholde sit danske Følge derovre, afskediges de derovre, med Pension fra England. Der siges, at flere adelige Damer, bl. andre Henny Danneskjold, havde eftertragtet den Ære. Er det meldt Dem, at Wanda Zarthmann er bl[evet] forlovet med Sophus Danneskjolds ældste Søn, som har taget cammeralistisk Examen? De vare sammen i Tablaux hos Prinds Christians, hun var hans gode Genius; det menes at have slaaet Ild. Idag fortælles, at Jmf. Smidt er bleven forlovet med Paetz; et Smækkys, de gav hinanden forleden i »en Søndag paa Amager«, mener Nogle er det, der har slaaet Ild. - - Deres »Meer end Perler og Guld« gaaer i denne Tid paa Casino, Einar sagde igaar, at det trak svært; - jeg selv duer ikke som Theater Referent - thi jeg har endnu ikke i denne Saison været i noget af Theatrene -, men jeg læste i et af Bladene i Anl. af Deres Stykkes Opførelse, at det var rigtigt at optage ældre solide Stykker, istædetfor de nye Døgnfluer, der opvartes med i den senere Tid. - Jeg vilde have meldt Dem Rollebesætningen, men Aviserne, hvori det stod, ere borte; jeg husker at Wiehe var Aandernes Konge. -

- Alt er i det Hele her ved det Gamle. Viggo har i længere Tid været paa Christinelund, men hans Øine ere daarlige, daarligere, end her i den sidste Tid [. . .] - Jeg fandt nu en Avis, hvori jeg seer, at (i »Meer end Perler og Guld«) var Chr. Schmidt Henrik, - Hagen Hjerterkonge - Fru B. Hansen Grethe; fleer nævnes ikke. Ildaanden skal have været overdrevent forsynet med Ild; - men det gik dog godt. - Jacob Lund, - den - har ikke endnu sendt mig Lose Delbancos Calender, skjøndt det er over 8 Dage siden, den udkom, saa jeg har endnu ikke læst »Sommmergjækken«, som De i sin Tid læste for mig. Jeg saae den særdeles rost i et af Bladene. - Andreas Aagesen har for nogen Tid siden havt Bryllup med Frøken Thora Neergaard. -- I Litteraturen er der ikke kommet noget Særdeles Mærkeligt i denne Tid. - Hils Jonas fra

Deres hengivne

A. Drewsen,


[Fra Ingeborg Drewsen: ]

Min kjere Andersen!,

Naa, nu kommer De os da nærmere, og har forladt det dejlige Spanien! Vi have det her omtrent ved det gamle, kun er det desværre daarligt med Viggos Øine, i de sidste 14 Dage, har det været daarligere end i flere Maaneder, det er saa trist, det gjør mig saa ondt for ham, han bærer det godt, men naturligviis tager det jo dog paa hans Humeur. Jeg har været en lille Tour ude hos Jonna, nogen Tid sammen med Viggo, han er der endnu, og bliver der nok noget endnu. Fra Christy Horneman skal jeg hilse, hun var meget glad over et Brev, hun havde faaet fra Dem. Ved Theatret gaaer det kummerligt, de tage alle de gamle Stykker op, Hejbergs Vaudeviller, som ikke tage sig rigtig ud nu, Slegtningene, Søndag paa Amager, Seer Jer i Speil og sligt; »det gaaer tilbage Hakon«. Et nyt Stykke har de givet, men det skal ikke være morsomt, man siger det er af Madam Andersens Datter. Vi skal nu kjøre ud til Strandmøllen. Lev vel, min kjere Ven, hils Jonas fra mig, og fortæl ham om sin stakkels syge Ven. Lev vel. &

Deres trofaste

Ingeborg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost