Dato: 11. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[hul i papiret]

Madrid den 11 December 1862

Kjære Fru Balling!

Fra Malaga sendte jeg Dem et lille Brev
siden har jeg været vidt omkring, paa Gi-
braltar og ovre i Africa, dog derom
har De nok læst i Dagbladet, et Brev jeg
fra Tanger sendte hjem ved jeg er der
aftrykt. Det var et mageløst inter-
essant Ophold derovre mellem Mau-
rerne og da jeg boede hos den engelske
menister, hvor jeg havde Alt rigt og
velsignet, især saa deiligt Følelsen af
at være velkommen, er dette Ophold
Glandspunktet af hele Reisen. Landstedet
laae ude mellem Bjergene ved de
store Verdenshav, rundt om var et Vild-
nis af kjæmpehøie Aloer, Cactus, Dværg-
Palmer og Laurbærtræer, Myrtebuskene
blomstrede og i Haven hang Træerne
fulde af Citroner, med et fransk Damp-
skib seilede jeg derfra til Cadiz; vi
løb paa en Grund ude i Havet,
midt om Natten, jeg mærkede det nok
og sprang op paa Dækket; vi kom imid-
lertid snart løs og naaede Cadiz hvor
jeg blev et Par Dage og gik da til Sevilla

Paa Torvet,uden for mit Vindue var
store Orange Aloer, den gule, glødende
Frugt hang rigeligt i det mørke Løv
men dog ar det koldt, Spanierne
svøbte sig i deres Kappe heelt op om
Munden, jeg frøs oven paa de varme
Solskins Dage i Marokko. Meget
har Sevilla at frembyde for den
Fremmede, de mageløse Billeder af
Murillo, Domkirken og det mau-
riske Alcazar. Over Cordova
kom jeg til Madrid, det var en
Besværlig [!] Reise, 28 Timer i Deligense
[ ]2 paa Jernbane; dog holdt jeg
det godt ud, men Klimatet i Madrid
synes jeg ikke at kunne taale;
der er et spansk Udsagn, "Vinden
i Madrid kan ikke blæse et Lys ud,
men dræbe et Menneske! Jeg
har Fornemmelsen af denne fine
gjennemtrængende Luft, daglig lider
jeg af Hovedpine, ondt i Hals og Bryst
saa at jeg ikke bliver her Julen over
hvilket var mit Ønske, men gaaer /
ind i Sydfrankerige; herhen har jeg en
heel Deel Jernbane, en 20 Timer
i Deligense, det er det besværligste.
Rimeligviis kommer jeg midt i
Februar til Paris, glæd mig der med
et Brev adresseret til den danske Lega-
tion, De veed, Grev Moltke Hvitfeldt
er der dansk Minister. Om Casinos
Held, det kongelige Theaters Tomhed
berette alle Breve; Veiret er nok
ogsaa meget daarligt hjemme. Hils
paa det hjerteligste deres Søster [ ]
[ ] Frøknerne Gram og end[elig]
fælles Venner. I forrige Uge gj[orde]
jeg en Udflugt paa nogle Dag[e til]
det gamle maleriske Toledo [ ]
var Veiret godt, Solen varm, [men]
i Stueen maatte vi have et stort
fad Ild til at varme os paa,
Kaminer kjender man der ikke! og
nu lev vel! Gud glæde og bevare

Dem. Deres hengivne

H.C. Andersen

/

[udskrift:]

Enkefru Balling født Næbo. Ved Stranden No 14 i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 264, billed 6709-13)