Dato: 16. november 1862
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

16de Novbr. 1862.

Med megen Glæde har jeg modtaget og i Samlingen optaget de Digte, som De har været saa venlig at sende mig fra Montreux og fra Cartagena. Men hvad der gjør mig ondt, det er, at et lille nydeligt Vers, som De havde sendt i et Brev til Scharff, og som han lod mig læse, kom altfor seent til at kunne medtages; Bogen var alt dengang næsten udsat og færdig. - Hvis jeg var Deres Fader eller Deres Moder vilde jeg rigtignok føle nogen Ængstelse ved at vide Dem histnede mellem disse sortøiede, stridhaarede, dandsende Gitanos; man kan aldrig være sikker paa, hvad et saadant ungt Menneske, som De, kunde falde paa!

Om Politik siger jeg Inteti Alt af den Art seer De i Bladene. Om Mennesker? jeg seer næsten Ingeni den Eneste, jeg dagligt besøger, er Giødwad, det vil sige Fædrelandet, og han kan altsaa ogsaa henregnes til Rubriken Politik. Theatret nyder ikke Æren af mit Besøgi det forekommer mig som en Død; det staaer for 30 mig som et Mindesmærke.- Den poetiske Literatur kan jeg - om jeg end vilde - ikke undgaae at have Noget at skaffe med; thi Bøger og Forlæggere ere ligesaa paatrængende som Fluer i September. Carl Andersens Digt Tonens Veie har jeg læst med Glæde. Af Hauch er udkommet et romantisk Eventyr "Waldemar Seier", af Ingemann "en Levnetsbog", af Paludan-Müller forventes et bibelsk Drama, "Paradiset skabt og tabt", Hertz har udgivet 3die og 4de Bind af sine "Digte fra forskjellige Perioder". Hos Reitzel er udkommet: Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard, Fortælling af Nikolaj, 18 Aar gammel, hvilken Bog Rygtet vil tillægge Hertz. To Digtsamlinger: Digte af Hedevig, og Digte af Schandorf, hvilken sidste roses meget. Evald, Forf. til Waldemar Krones Ungdom, har udgivet en Roman i tre Bind, Familien Nordby, og Hr. M. Goldsmith et Drama: Svedenborgs Ungdom. Dog - dette er ikke Alti der er endnu meget mere i IS Vente. Saa kommer Turen til Clemens Petersen og Dr. Rosenberg og andre Kritikere. Endnu maa jeg dog nævne "Fra Drømmenes Verden, Forsøg i den experimenterende Psychologie", en Novelle af en Pseudonym, der dog endnu ikke har vakt Opmærksomhed.

Nu lev vel! Mange venlige Hilsener fra min Kone og min Datter. Vi haabe Alle, at De lever vel og digter som sædvanligt!

Deres hengivne

Christian Winther.

Disse Spanierinder skulle have saadanne overmaade bitte 25 smaae Fødderi er det sandt? og er det virkeligt saa, at de bære en Dolk i Strømpebaandet?

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter