Dato: 3. november 1862
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 3 Nov 62.

Kjære Andersen!

Tak for Deres Brev; jeg sætter mig strax til at besvare det, da jeg seer, De længes efter; at høre fra Hjemmet. Beutners har faaet Deres Vise, og Guldbrylluppet har ei været endnu, den er altsaa kommet betids; den nye Eventyr Udgave har jeg ei seet, men en Beskuer har sagt mig,at den seer ud, sam den gamle. - Fred eller Krig? Ja kunde jeg svare derpaa! Der er saa megen indre Kamp og Forstyrrelse i Preussen, at de skulde synes at have nok med deres Eget, men maaske netop det kunde forlede dem til Krig mad os, for at aflede Opmærksamheden fra den bedrøvelige indre Tilstand; selv de tyske Blade slaae derpaa, rigtigtnak med det Tilføiende, at det ikke vilde nytte den preussiske Regjering Noget. Stemningen her har ellers været ubehageligt berørt ved en Note fra Lord Russe1, der er kommet som Torden fra klar Himmel, thi man ventede intet mindre. England, og navnlig han har nemlig altid hidtil givet as Ret, men nu har han i Gotha, hvorfra den er dateret, ladet sig saaledes paavirke af Slesvighalstenere og Nationaltyske, som der have deres Hovedquarteer, at han har raadet os at give efter, c: at opløse det gamle danske Rige.

Han har faaet et bestemt Afslag. - Men desuden have vi Østerigs og Preussens Noter, jeg nok sidst skrev om, og der synes at være deelte Meninger om dem i Ministeriet, om hvis Opløsning der derfor har gaaet Rygter, men jeg troer ugrundede. - Forresten er her meget stille, og Alt seer ud, som da De reiste. Jeg veed ikke Noget om det Offentlige, der kunde interessere Dem, det skulde da være, at Alexandra med sin Moder er reist til Besøg hos den engelske Dronning; - Da jeg i Formiddag gik og arbeidede i min Have, blev jeg til min største Glæde overrasket af et Besøg af Viggo; det er hans første Udflugt ved Dagslyset, og kun mueligt ved Hjelp af et Par stærkt mørke Briller og anden Emballage; han gjorde ogsaa et lille Svip indenfor Byens Volde. - I Theatret har jeg endnu ikke været i denne Saison, men jeg hører nogle forfærdelige Klager over Mandagen, paa hvilken Dag min Konee har abbonneret. - Hun har nyelig skrevet til Dem, hvilket Brev De vel har modtaget, hun beder Dem kjærligst hilset. - Beutners ere endnu ei komne hjem, men ventes maaske allerede i denne Uge.

- d. 4. Nov. Ingb. beder mig sige Dem; at Louise og Ingeborg Lind for nogen Tid siden har tilskrevet Dem til Granada, til den opgivne Addresse, hvilket Brev man frygter, De ikke har faaet, da De klager over Intet at høre fra den collinske Familie. - Ja det er tilvisse Indignerende, at den saakaldte »danske Student«, har Hjerte til at tilskrive Dem, som De fortæller, han skulde, som i den gamle Historie, have Svar med en Steen i, som faldt Dem fra Hjertet ved at faae Brev, og den skulde han betale. - Ja, hvem der kunde have været med i Granada! selv en Tyrefægning gad jeg seet, skjøndtjeg begriber Deres Afsky for Dyrplageriet; at De og Jonas vare syge i Granada vilde have foruroliget mig, naar ikke Brevet heldigtviis havde mældt; at De atter vare fuldkomne raske.

Fra den litteraire Verden er ikke stort at melde; intet er udkommet i den senere Tid, som er Omtale værd; kun een Ting, gjør nogen Opsigt, det er Victor Hugos Roman, Les miserables, som for Tiden sluges; for mig bliver den terra incognita. - Vi svømme i Virtuoser, tildeels Børn, af hvilke især Søstrene Delepierre, der spille Violin, gjøre Opsigt; den mindste er paa Christines Alder! - Viggos Udflugt igaar ved Dagslyset har bekommet ham godt; han har gjentaget den idag, ja været i Dronningens Tvergade, hvor lille Oluf blev meget glad ved at see ham; han spiste med os til Middag, første Gang i mange Maaneder.

Nu stulnder Vinteren til; Træerne ere for endeel afbladede, Dagene korte; hvor det er underligt at tænke sig paa en saadan mørk, sludfuld, blæsende Dag, at De og Jonas tilbringer den i det hede Africa; og Jonas Familie i Rom (: derfra er nu kommet Brev fra Edvard, men jeg har ei seet det}

Familien var samlet til Chocolade hos Theodor i Dronningens Tvergade i Søndags den 2den Nov; det er nu hæsten et sjeldent Syn, men den saae ud som sædvanligt; kun savnede jeg de Reisende; Theodor har faaet det meget comfortabelt; og Haven, hvori en ny Gartner er antaget, saae meget vel holdt ud; - Jonas har vel hørt Naturhistorikeren Vaupels Død? det er allerede nogen Tid siden. -- Jomfru Zrza er død, 65 Aar gammeL.

Nogle af Deres gamle Venner; som Fru Kock, og Frøken Ørsted, har jeg i disse Dage seet paa Gaden, men ikke talt med dem, saa jeg kan ingen Hilsen bringe. - Vil De hilse Jonas fra

Deres hengivne

A. Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter