Dato: 20. oktober 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Alhambra ved Granada den 20 October 1862

Kjære Frøken Ørsted!

I ni Dage bleve Collin og jeg nede i Granada, det var en dyr Historie, Dronningen beærede første Gang denne Stad med sin Nærværelse, der var en Tilstrømning fra alle landets Dele, det var næsten umueligt at komme med Tog, Priserne vare i den Grad opskruede at jeg maa gjøre Opholdet i Spanien 3 uger kortere end jeg havde bestemt for at bringe orden igjen i min Pengepung, men vi have da ogsaa seet Granada i en Glands og Herlighed, som den ikke havde i Aarhundreder. For nogle Dage siden fløttede vi op i en Fonda paa Alhambra, nu Overgangen fra den stærke Varme til den Kjølighed heroppe, Sjerra Nevada ligger med Snee, er for stærk, det indbydende kolde Vand er os ikke sundt og Ingen af os er vel! I forgaaers laae Collin af Feber, jeg løb til Granada efter Læge, mod Aften laae jeg selv; i Dag ere vi begge oppe og betydeligt bedre, vi tænke paa strax i morgen at reise igjen til Malaga hvor der er Sommer og hvor vi have en særdeles Ven i vor danske Konsul Scholtz. Vi have da været 16 Dage i Granada og paa Alhambra og dermed maa vi lade os nøie. En spansk Oberstlieutenant Larramendi, Svoger til vor landsmand Schierbeck er vor særdeles Beskytter og mageløs med at staae os bi. - Hils Deres Moder, Sødskende og andre gode Venner! Fra Sevilla hører De ogsaa fra mig. Og da haaber jeg, adresseret / til vor danske Konsul at finde Brev fra Dem.

Vil De hilse de smaa Veninder og i Dag tage til takke med denne lille skrevne Billet, som jeg lægger indeni et Brev til Delbanco. Collin har i en utrolig lang Tid ikke faaet Brev fra Kjøbenhavn, vi frygte at Brevene ikke gaae sikkert her til. Lad være at frankere, vi maa dog betale her den hele Porto.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Til Frøken Mathilde Ørsted

Vestergade i Kjøbenhavn

[nederst på brevet: pressede ginko biloba blade]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 59-60)