Dato: 19. august 1862
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 19 Aug 1862.

Kjære Andersen!

Tak for Deres Brev, som glædede os megetikke midst for de gode Efterretninger om Edvards. Nu have vi ogsaa faaet Varme her, og det var paa Tiden, om Sæden skulde blive moden; en saa kold og vaad Sommer, som den, vi til den sidste Ugestid have havt, kan jeg ikke erindre at have oplevet; jeg vil blot bemærke, at vi hele Sommeren ikke have kunnet benytte de Bænke og Borde, vi have flyttet fra Haven i Amaliegade til dito paa Østerbro, thi riaar vi en enkelt Eftermiddag til Kaffen forsøgte derpaa, maatte vi strax pakke ind igjen; de stakkels Badehuus Eiere ere reent væk iaar. Desuagtet haaber man paa en god Høst; Rugen kommer ind i disse Dage, men desværre er der almindelig Brand i Hveden, hvilket navnlig er slemt for Stampe, hvis Hovedsæd det er. - Men til Anlægget af min nye Have har det kolde, fugtige Veir været gunstigt, thi jeg har i Juli og Aug. kunnet plante ligesaagodt, som i Mai-Juni. Haven er ogsaa i god Stand, og vort Huus har nu faaet sit Skifertag, saa det staaer nu og seer ud. Vi ere meget glade over det, og det vinderogsaa almindeligt Bifald, især er Marstrand uudtømmelig i at rose det. Han med Skovgaard og Høyen ere i disse Dage reiste til London til Udstillingen, hvorfra S. og H. gaae til Paris. -

- Det er ellers en underlig Tid ved det at de fleste af vor Familie er borte, vi leve meest med Fengers og Wanschers; dog besøger Theodor os en Gang i mellem foruden den reglementerede Middagsdag, og Gottlieb med Edgar spiser her hver anden Dag; da Gusta med Døttre endnu ere paa Silkeborg. I denne Maaned, da vi ere saa lykkelige at have Jonna med hendes 4 Pigebørn her, er her Lystighed og Liv; desværre har Viggos Øiensygdom gjort et Skaar i den; han ligger i mørk Stue, i flere Dage og Nætter med Iis paa Øinene, saa En bestandig maatte være oppe at passe ham, - han faaer Igler, spanske Fluer etc. etc. - det er i de sidste Dage noget bedre med ham, og vi have Haab om, at den truede Afholdenhed fra at læse i ½ Aar skal blive noget formindsket; paa Harald tynger Ansvaret for hans Bygninger; Einar lærer i et Skydeselskab at haandtere den nye Schweitserriffel; Ingeborg maa være her og der og Straalemester tillige, thi hun maa dele sig mellem Stuen og Quisten. - Nu kan De saa omtrent sætte Dem ind i Situationen for Tiden. - Linds leve et idyllisk Nærumsliv. - Igaar blev jeg overrasket i min Have ved Fru Thyberg, som var krøbet under Hegnet, medens hendes Mand ventede udenfor, for at faae Anviisning til at see Fru Heibergs Sted; de havde det begge godt; fortæl Jonas det. - Paa Toldboden øves Vandskiløbning efter fransk Keisermaneer; jeg har ikke seet det, men illustreret Tidende har allerede bragt et Billede deraf; a propos, der klages meget over dette Blad, baade Indhold og Billeder.

Fra Litteraturen veed jeg Intet Mærkeligt at meddele; kun er i disse Dage kommet et smukt Digt fra Ploug over afdøde unge Frue Bissen; specielt Deres Digter-Genius betræffende er heller ikke Noget kommet til min Kundskab; derimod er i disse Dage udkommet en Bog, der kjøbes, læses og snakkes om meer end nogen anden dansk Bog; det er »den grønne Bog«; og den lykkelige, eller rettere den ulykkelige Forfatter er Kjøbenhavns Communal Bestyrelse, Texten er Kjøbenhavnernes Indkomster, ansat til Indkomstskat! - Da jeg forleden gik over Gl. Torv, stod en Fyr hos en af Valbykonerne og læste for hende i Bogen, til stor Opbyggelse for hendes Kyllinger, (om Forladelse de vare dog nok slagtede) saa det er meer, end Andersens Eventyr have kunnet opleve! - I Bogen staaer Hr. H. C. Andersen ansat til Indtægt aarligt 2500 Rd., og Skat 12 RdI. 3 ¤ quartaliter. -, Edv. C. (er maaske endnu i Montreux) til 3500 Rdl. og 17 Rdl. 3 ¤, henholdsviis. - Alhambra er levet op igjen under Bruns Vinger, og det er det eneste Sted, hvor der fortiden kansees Comeedie.- Vilhelm Wiehe er ansat ved det kgl. Theater mned. 1200 Rdl. og 1ste Classe feu, hvilket frapperer, da Michael W. kun har 1000 Rdl.; Nyrop afslog at modtage det tilbudte Engagement (: om 1000 el. 1200 og l Cl f. husker jeg ikke) ligesom han havde tilbagesendt Rollerne i Vilhelm Tell og Iphegenia, fordi han ei turde spille dem; derfor blev jeg meget forundret ved i disse Dage at læse i Aviserne, at han skal optræde i begge disse Roller. - Det er rigtigtnok Skade, at De ei har læst Beretningerne om Festen i Flensborg, thi den var ligesaa storartet og smuk, som den var dansk; Studenter Sangforeningen gjorde rivende Lykke; kun ved Landgangen i Kiel var der smaa Drillerier fra Kielske Primaner. Den blev indbudt til Ascheffel, en Bye syd for Slesvig henimod Eideren, hvortil Bønderne selv befordrede den,- og med dem havde de den fornøieligste Fest; der er intet, der har ærgret Slesvigholsteneme meer, end netop dette; skjøndt hele Løvefesten var dem forhadt, som en Brand i Næsen. De lavede ogsaa strax en Contra-Fest i Husum, og der ere adskillige Retssager anlagte, fordi de sparkede for stærkt ud. -

Prinds Christian med Familie er reist, vistnok til Ostende, som Bladene melde, og det antages, at Alexandra bl[iver] Prindsesse af Wales. - Jonna var et Par Dage i Lyngby hos Fru Rørdam, og var ved den Leilighed hos Enkedronningen, som havde forlangt at see hende [. . . .] Hils Jonas og Edvards, hvis De endnu er med dem, fra

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost