Dato: 3. juli 1862
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn. 3.7.62.

Kjære Andersen, da jeg havde skrevet mit sidste Brev til Dig, fortrød jeg det; jeg skammede mig næsten over at have bedet Dig vedblive at samle og ovenikjøbet anvist Dig en saa besværlig Maade som den at samle Løv-Smulder, men jeg tænkte, at Du vilde heller ingen Notice tage deraf. Min Forundring og Glæde var derfor overordentlig, da jeg imorges fik en betydelig Sending fra Dig. I Smulderet fandt jeg 4 meget smaa Snegle i smukke, levende Exemplarer, men det var taget paa et lidt for tørt Sted, forresten ypperligt. Handskeindpakningen er en god Opfindelse og skal blive adopteret.-. Den Oplysning, at Vandet i Gravene om Basnæs er tildels Brak-Vand er af Interesse, da Faunaen derved modificeres; nogle enkelte (vist 3-4) Arter vil der vistnok findes af Snegle, i saa Tilfælde ere de lettest at faae helt inde ved Bredden, dels svømmende paa Overfladen, dels siddende paa Vandplanternes Blade og Rødder. Har Du ikke paa Holsteinborg gjort Bekjendtskab med en Dr. Steenbuch? Han er eller har været en dygtig Samler og har beriget Museets Samling meget med danske Conchylier.-. Efter 2 Dages og l Nats stærk Tandpine er jeg nu igjen Menneske. Paa Reisen vilde jeg rigtignok gjeme være fri for Tandvrøvl, for det gjør mig aldeles utilregnelig. - Igaar var jeg paa en Skovtour med Lehmann's, Hammerichs og en Mængde andre unge Piger. Jeg morede mig ret godt (la-la), men ved Bordet (vi spiste til Middag paa Eremitagen) var Svend Grundtvig saa ubesindig og høflig at aabne Skaalemes Række med en lang Skaaltale for mig. Talen var af den Natur, at den maatte besvares, og jeg, som aldrig før har været paa den Galei, maatte reise mig og tale. Det var en forbandet Situation, men heldigvis blev jeg ikke forlegen og undgik at prostituere mig, ved blot at sige nogle faa formelle Ord. Kort efter udbragte han igjen en Skaal; den var for Dig og mig, og jeg lovede at fortælle Dig det og samtidigt bringe Dig en venlig Hilsen fra Frøken Thyra Hammerich, Marie Hammerich, Frk. Sind og Svend Grundtv. En svensk Student, Grev Snoilsky fra Upsala var med; han er en lovende Digter og en dygtig Natur, han bad mig sende Dig hans og mange anonyme svenske Beundreres Hilsen.

I Eftermiddags reiste Mutter og Louise til Rungsted, hvorfra de komme tilbage imorgen Aften. Deres Afreise er nu bestemt til den 11te.

Din Ven

Jonas C.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter