Dato: 11. marts 1862
Fra: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1862 d 11 Marts

Kiære gode Andersen!

Det Redacteur Bille har ønsket; en ganske lille Ting som har ligget paa Ingemans Bord og som han jevnlig har brugt. Vil De bringe ham en hiertelig Hilsen. Jeg husker godt hans livlige Ansigt ved Glædesfesten.

Og nu kiære Andersen! modtag min Tak for de kiærlige Ord De skrev i Ilustrerede Tid: De var smukke og simple og de kom fra et kiærligt Hierte. Jeg har en brændende Iver i mig til at giøre alt hvad jeg troer paalægger mig; før det er udrettet tør jeg ikke haabe, at Gud vil see i Naade til mig og kalde mig til et salig Giensyn; saadan gaae Dagene, og med at see de kiærlige deeltagende Mennesker, som alle har holdt saa meget af ham. Nætterne har hidindtil ikke været mig svære. Naar jeg har sovet lidt ligger jeg vaagen og jeg synes da, at jeg bedre kan være i Tankerne hos ham. Jeg veed jo, at selv den største Smerte kommer fra Gud, som er Kiærlighed. Jeg takker i Hiertet alle dem, som tænker med Deeltagelse paa mig. Gud velsigne Dem kiære, gode Siel!

Lucie.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter