Dato: 3. juli 1861
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d: 3 die Juli 61.

Kjære Ven!

Igaar modtog jeg Deres venlige Brev fra Montreux, og jeg vil ikke lade Dem vente længe paa venlig Gjenhilsen og hvad jeg kan meddele om Sagerne her ruemme. Jeg haaber De nu har forvundet den fatale Dampfart til Genua. Forøvrigt glæder det os, at De har havt saa meget smukt Udbytte afReisen og selv af og til har været productiv. I næste Maaned haabe vi at høre de nye Eventyr og see Dem her frisk og glad. Saalænge beholde vi nok Fred. Hvis ikke de andre Stormagter lægge sig alvorligt derimellem, har Preusen og hele Tydskland ellers stærkt Mod paa at angribe os og udføre Executionen i Holsten, der da upaatvivlelig vil medføre en blodig Krig. Vi har rustet os med Kraft og Iver og med vor Ministerium mener jeg vi har god Grund til at være tilfreds. »Bondevenne«-Partiet har agiteret stærkt for at styrte det, men har derved just styrket det og fremkaldt en stor Tillids-Adresse. Jeg har i disse Dage læst en Oversigt over den første Halvdeel af det 19de Aarhundredes Skjønliteratur af den norske Dietrichson, det er en Række Forelæsninger, han 1860 har holdt i Upsala. Deri staaer De, som Eventyrdigter, høit stillet og smukt aner kjendt. Han er i det Hele vel stemt for Danmark og vor Literatur og dømmer vist saa upartisk, som det er ham muligt fra det Standpunkt, hvorpaa han staaer og med den Paavirkning af det Heibergske Smags-Hegemonie og den Periodes Retning, hvortil han hører. I min Levnetsbog er jeg nu nærved min Studentertid og første Digterperiode. Til Vinter venter jeg at komme ind i den literaturhistoriske Deel af disse Erindringer og Beskuelsen af de aandelige Bevægelser, jeg har kjendt og taget Deel i. Siden De reiste har jeg ikke seet noget Nyt af Betydenhed i vor poetiske Literatur. Ferdinand Fenger døde Christi Himmelfarts Dag.Jeg troer det lykkedes mig at tegne et anskueligt Billede af ham i en Mindesang. Ved Grundtvigs 50 Aars Embedsjubilæum var jeg ikke personlig tilstede. Festen havde altfor udelukkende Præg af hans Disciples theologiske og kirkelige Parti-Anskuelse; men jeg skrev i »Fædrelandet« en venlig Hilsen til ham, som jeg mener, vi Alle med Sandhed kunde istemme. Vi har havt 3 Ugers deilig Sommer, men forresten har det været koldt. Vi haabe endnu en smuk Eftersommer, som ogsaa skal blive Dem tildeel. Hermed mit Portrait med hjertelig Hilsen fra min Lucie og

Deres hengivneste B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter