Dato: 21. marts 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 Marts 1861

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev og Udtalelsen deri om de "nye Eventyr og Historier" tidligere havde jeg skrevet, men min Tid var meget optaget, først igaar har jeg faaet indleveret min Oversættelse af Le pardon de Pleurmel, igaar læste jeg ogsaa for sidste Gang i Vinter, i Arbeider Foreningen og nu med de første varme Solstraaler kommer Trækfugl Længselen, ja den er langt stærkere iaar end før! jeg opgav for i Vinter mit Ophold i Italien, fløi hjem for at fortælle en Historie om Sneemanden, men nu da Sneen smælter maa jeg afsted, jeg bliver her kun min Fødselsdag over og reiser da lige ned til Rom, for / at blive der i Pindsen og ved Slutningen af Mai at vende nordpaa, det vil da sige til Florentz, Genua og ind i Schweitz; i August vil jeg være her hjemme i Danmark igjen; faae vi Krig med Tydskland, da gaaer jeg fra Sweitzt hjem over Paris og fra Dunkerque med Dampskib till Kjøbenhavn; bliver Freden, da kan jeg reise som jeg lyster over Frankerig eller gjennem Tydskland, før jeg skal afsted vilde jeg saa gjerne see og tale med Dem og Deres Kone, desværre er min Tid saa optaget at jeg ikke kan komme som jeg helst ønskede det een eller to Dage, men jeg haaber at faae det ordnet saaledes at jeg den 4 April med Middagstoget kan gaae til Sorø og da blive der til den næste Morgen; den 5te gaaer der et Dampskib til Flensborg og det maa jeg med for at naae Rom den 21 a 22 April. / En Søn af Etatsraad Eduard Collin reiser med mig, en velsignet god Fyr, der er i sit 21de Aar og har stor Sands for Naturvidenskaben, han kommer med Banetoget fra Kjøbenhavn Fredagmorgen den 5 April, vi mødes da udenfor Sorø om Morgenen og jeg har da den Glæde at have været hos Dem før Afreisen, fra Eftermiddag til Morgen; De siger mig nok om De er hjemme, eller om De maaskee tænker paa ved samme Tid at være her i Kjøbenhavn. -

Gid at jeg nu maa naae Rom, Maalet for min Længsel; jeg synes at jeg før min Død dog engang endnu [overstr: at maatte] maa besøge denne mig saa kjære Stad; jeg glæder mig meget til at have den unge lille Ven med, han er begavet, god og naturlig; jeg vil nyde Reisen ved / at see hans Glæde over alt det ham Nye og Store. - Fra Hartmann har jeg venlige Hilsener, han har nu fuldendt Musiken til Bournonvilles nye Ballet "Valkyrien", og slutter nu sit Arbeide "Ravnen". Det nye Stykke: en Hemmelighed" er ganske godt skrevet, jeg tænkte strax, at det var af Hertz, men det er neppe Tilfældet, dersom det, som der siges, er taget fra det Franske; men et mere uhyggeligt Drama har jeg aldrig seet, just fordi det bliver mesterligt spillet. Man er paa en Pinebænk, det er som man sad i criminal Forhør og var indviklet i Sagen; det er næsten oprørende og dertil er der meget Raat og Uskjønt deri. Man har intet aandeligt Udbytte, kun en nerveus fæl Spænding. Vil De hjerteligt hilse Deres Frue!

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 615-18)