Dato: 8. februar 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 8 Februar 1861

Kære Ven!

Det er saalænge siden at jeg hørte fra Dem, at jeg i Dag skriver for at kunne glæde mig til ret snart at vide hvorledes De og Deres Kone leve, høre hvorledes det gaaer fremad med "Biographien", eller hvad Aandens Friskt der rører sig hos Dem. jeg har været meget productiv; De veed at jeg paa hele min Sommerflugt kun hjemsendte det lille Stykke om Oberammergau og Eventyret: Sommerfuglen, men nu har jeg et heelt Hefte Eventyr, af hvilke idetmindste tre er Dem og Deres Kone aldeles nye, nemlig "Tolv med Posten", "Sneemanden" og "Det ny Aarhundredes Musa". Det sidste Stykke, interesserer mig selv meest og jeg har anvendt stor Flid der paa, det er hverken Eventyr eller / Historie, det er, om jeg tør nævne det saa, et Slags poetisk Høisang i Prosa, om det nye Høidepunkt i Digtningens Verden, ikke hvorledes det vil vise sig, thi det veed hverken jeg eller Nogen, men hvorledes snarere det ikke vil vise sig. Det vil troer jeg ganske vist interessere Dem meest i Bogen, der om en tre Uger skal være i Deres Hænder. Det nye Drama "Hr Lauge med den tunge Haand" af Brosbøll har meget Godt og Smukt, det har interesseret mig og bliver særdeles vel givet i Casino. Paa det kongelige Theater er oftest daarligt Huus, kun Fru Heiberg, som Maria Stuart samler Folk. Det Anckerske Legat for en Maler, en Billedhugger, en Digter og en Musiker, vil nok allerede iaar træde i Kraft, saa vidt jeg veed er nok Chr: Winther valgt i Heibergs Sted til at staae / sammen med mig i at uddele Stipendiet til unge Forfattere, endnu have vi intet Møde holdt, men Sagen er høist glædelig og jeg troer at de fire Forskjellige som Legatet kan tilfalde for et Aar, erholde hver omtrent 900 Rdlr til Reisen. jeg boer nu paa Hjørnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden (No 22) i Stuen, Leiligheden er ganske smuk, men temmelig dyr, Opvartningen ikke ganske god, ret tilfreds er jeg ikke. Med at flyve ud i Vaaren, seer det svævende ud; thi faae vi Krig, det jeg dog ikke troer, da reiser jeg ikke, ellers har jeg Lyst til, idetmindste at blive et Par Maaneder i Schweitz, hvor der er billigere at leve end her hjemme, og dertil en stor og deilig Natur. Den nye Deputantinde, Figurantinden Jomfru Thorberg, som Bladene og Publicum saa særdeles hylde, er en meget smuk / blond, blaaøiet Øiet Pige, med et velklingende Organ, hun har lært at sige sine Replikker rigtigt og med Virkning, dog veed jeg endnu ikke om hun har noget Talent. Hun skal nok næste Gang frem som Signe, i Øehlenschlægers Tragedie. Fra Kaulbach i München har jeg faaet et deiligt stort Kobberstykke efter et Billed han har gjort til mit Eventyr "Engelen". Gamle Collin er ret vel og livlig, han sender Dem venligst Hilsen! Hartmann arbeider stadigt paa Musiken til Bournonvilles Ballet "Valkyrien", der nok nu, efter megen Tale frem og tilbage, vil komme til Opførelse. Ludlams Hule gives for daarligt Huus, Musiken er smuk, som De veed, men Texten er neppe til at taale, Folk lee hvor de ikke skulde lee. Den unge Fru Kock, født Hauch har for 10 Dage siden faaet sig en Søn og er nu oppe og meget vel! De hjerteligste Hilsener til Deres Kone og mine Venner og Veninder i Sorø.

Hjerteligst

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 611-14)