Dato: 28. december 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 28 Decem 1860.

Kjære Frøken Ørsted!

Julen er forbi og snart er Aaret forbi, De maa dog før det nye begynder have et Brev fra mig! Tak for al Deres Deeltagelse og venlige Sind for mig, tak for Brevene jeg fik i Dagene som foer hen! bring min Tak og Hilsen ogsaa til Deres Moder, Brødre og Scharlings. Jeg vil haabe at de daarlige Udklipninger iaar ikke kom paa Reise, men hang i det høieste paa Juletræ her indenfor vore Volde; jeg skal, om jeg lever, en anden Gang sende noget mere brugbart til Dalstrøms. Herude er Julen gaaet, som i de foregaaende to Aar, uendelig stille; jeg har imidlertid i min varme Stue fundet Leilighed til at være / meget flittig, jeg har besørget Vise til Collins den sjette Januar, oversat, med alle Sang-Nummere, omtrent første Act af Le Pardon de Ploermel, omskrevet min Historie om Bispen i Børglum og digtet et nyt Eventyr "De Tolv med Posten", maaskee vil jeg snart have en lille Samling "ny Eventyr og Historier" at give ud; De seer at jeg har bestilt en heel Deel og dog letter det mig ikke Sindet, dog er det alfortidt, som Tiden hang med sløvende Taage-Kappe over mig; min bedste Oplevelse er Udsigten fra mit Vindue ud over Stranden; idag ligger Isen saa langt jeg kan øine, det er en stor hvid Sneemark heelt over mod Laaland. Paa Riesen herud var jeg en heel Dag hos Ingemanns, der var hyggeligt og godt; der gik en aandsfrisk Luftning i Stuen hos de kjære gamle Mennesker, / begge ere de saa sjæleunge. Ingemann læste for mig endnu et Kapitel af sit Liv, det var om Moster Marie og den gamle Bedstemoder, det er uendeligt levende fortalt, man seer de Mennesker og troer at kjende dem - Ingen Vinter har jeg været paa Landet hvor det har været saa aldeles Vinter som iaar; Sneen ligger høit ude i Haven, man kan ikke, uden Besvær, gaae omkring; det er underligt at jeg iaar sidder her oppe i Norden, jeg tænkte saa vist at jeg skulde have siddet i italiensk Solskin med Bjerge til Baggrund og Pinier i Forgrunden. Hvad var det for en Lavs Nisse der trak mig indi Banevognen og fik mig herop, og hvorfor? Tidt venter jeg at den røde Traad skal komme tilsyne og sige derfor kom du hjem; for at begraves i Hjemmets Jord kan det da ikke være, jeg skal jo dog intet Monument have. Nu ruller / snart det nye Aar op, rimeligviis med Krig, Had og Lidenskaber, det vil blive en uhyggelig Tid og man har ikke engang Rolighed paa sine afskaarne grønne Øer, men er jo eengang tøirede hvor vi staae og saa er der intet andet for end at holde ud. Nu vil jeg haabe at De er vel, kan gaae uden Stok, ja at De i Juledagene have været rørt dem tilfods ned paa Gaden. Den anden Januar er Bal paa Borreby, De kjender Gaarden fra Waldemar Daa, jeg er indbudt, men tager neppe derover da jeg jo ikke dandser og ikke spiller Kort og saa vil det blive mig for langsommeligt at holde ud til det behager Ungdommen at kjøre hjem, altsaa heller blive i min Celle paa Basnæs. Nu lev vel! et godt og velsignet Nytaar, ønsker Dem af Hjertet

Deres hengivne

H.C. Andersen

/

Til Frøken Mathilde Ørsted.

Adresse: Konferentsraadinde B. Ørsted boer i Farvernes Gaard paa Vestergade i Kjøbenhavn.

(H.C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 40-44)