Dato: 11. december 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 December 1860.

Kjære Ven!

Paa Mandag den 17de feires Conferentsraad Bræstrups halvthundredaarige Embeds Jubileum; jeg har maattet skrive en Sang til hans Skaal, det var mig ikke let, da jeg kjender saa lidet til Manden og hans Virksomhed, men nu har jeg dog faaet en ret ordenlig Sang istand; det er Collins Svigersøn Etatsraad Drewsen som bad mig forleden, derom; i denne Morgen havde jeg hans Besøg, Festen gaaer ud fra kjøbenhavnske Borgere af alle Classer; igaar da Komiteen var sammen, blev i denne sagt at Konferentsraad Ingemann og Bræstrup vare gamle Venner og at det maaskee derfor var mueligt / at ogsaa Ingemann skrev en Sang, men Ingen kjendte Dem personlig nok til at frembære dette Ønske; da lovede Etatsraad Drevsen at formaa mig til at skrive Dem et Par Ord til, og bede om De vilde give en Sang; i den Anledning var han som sagt imorges hos mig; jeg lovede at skrive, men sagde at De, selv om De havde Villie til at opfylde denne Bøn, neppe fik Tid dertil; dette mit Brev naaer Dem først imorgen Onsdag og Festen er allerede Mandag; Tiden er sandelig alfor kort! Det er en skrækkelig Plage med at skrive Viser, men nu har jeg plaget Dem; dersom altsaa en Sang pludselig springer Dem fra Tungen, er det jo deiligt, men plag Dem ikke kjære Ven, det skylder jeg mig selv at sige. Sangen skulde nærmest slutte sig til en Skaal / for "Fædrelandet", det vil sige for Danmark, vort Fædreland. Min Sang er iøvrigt ikke saa meget heldig; men et nyt Eventyr har jeg skrevet, det troer jeg er ganske godt! Endnu boer jeg i Hotel d Angleterre, har to Værelser i Stue-Etagen ud til Torvet og Østergade, men det er skrækkeligt uroligt; jeg bliver her til i næste Uge, flyver da til Basnæs og vender hjem igjen Nytaarsdag; til den Tid har jeg en smuk, men noget dyr Leilighed i Hotel Garni, Stue-Etagen paa Hjørnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden. 1 den danske illustrerede Tidende i Søndags stod et Stykke af mig til Hartmanns Billede; man synes saa godt om det; hvad synes De? Hils hjerteligt Deres Kone og mine Venner i Deres Omgivelse. Glæder De mig med Brev, da send det lige til Hotel d'Angleterre Kongens Nytorv. / Fra gamle Collin har jeg en venlig Hilsen at bringe, han er mærkværdig rask og rørig. Paa Løverdag har jeg lovet at læse i Studenterforeningen, læser de gamle Ting, dernæst "Sommerfuglen" og maaskee "I Kludebunken". I disse Dage har jeg endelig læst Noget af Bjørnstjerne Bjørnson, nemlig: "En glad Gut". Det er en nydelig Fortælling, der har [overstr: har] rørt mig; der er Gemyt og Poesi; gruelig norsk er den heller ikke, den læses uden Lexicon.

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen

i stor Hast, tilgiv!)

Til Konferentsraad B. S. Ingemann

45

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 602-05)