Dato: 25. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 25 Nov 1860.

Kjære Ven!

Inderlig Tak for de hjertelige Dage jeg tilbragte i Deres Hjem, hos Dem og Deres Kone, Tak for Meddelelsen af Deres Livs Historie! vær endelig ret flittig og giv os det hele Billede, læg det endeligt ikke hen, selv om nye Arbeider tage Deres Tid. Det greb mig meget at høre Dem selv læse Begyndelsen, det var mig, som jeg nok ogsaa udtalte, en egen veemodig Følelse at høre til, thi, da Værket først udkommer efter Deres Død, betinger den jo denne om jeg skal faae det læst, eller ogsaa jeg faaer aldrig læst det, om jeg flyver Dem forud. Nu er jeg da / i Kjøbenhavn og boer for Øieblikket i Hotel d'Angleterre hvor jeg i Stue-Etagen har et smukt stort Værelse ud til Torvet, i Løbet af næste Uge haaber jeg at finde en privat Bolig. Hele Collins qvindelige Slægt, især Ungdommen, var med et Par af de Sønnesønnerne ude at tage imod mig, gamle Collin fandt jeg saae rask ud, han var glad og livlig; han takker Dem for Deres venlige Hilsen, ligesaa takker Mathilde Ørsted. Jeg har allerede seet de fleste af mine Venner og i aftes var jeg i Theatret og saae de 3 første Acter af Hertz s Lystspil: Besøget i Kjøbenhavn, men jeg gik før Forestillingen var ude, saa kjedeligt fandt jeg den; der mangler Handling, saaledes som denne findes kan Stykket blive ved i alle Aftener, der er Intet man stræber hen imod. Min gamle Oversættelse af Dronningen paa 16 Aar, / blev givet iaften og ganske smukt udført, den sleswigske Jomfru Thomsen var vel ikke som Fru Heiberg, men dog ret god; Wiehe ganske fortræffelig. Veiret herinde i Byen er begyndt, som jeg havde det i Alperne, Sneen falder, dog blæsende koldt er det ikke; "Hjemkomstens første Øieblik er Bouquetten af den hele Reise", skrev jeg engang og den samme Erkjendelse har jeg endnu. Maatte jeg nu kun kunde finde en hyggelig Leilighed, dem jeg har seet paa, ere alle uindbydende; imorgen drager jeg paa Opdagelse! Bring Deres Kone min kjærlige, hjertelige Hilsen, ligesaa Zeuthens og Boyesens; kjedeligt var det at jeg ikke fik Wilsters at see, jeg havde saa smaat haabet at de den sidste Aften jeg var i Sorø, vare komne / til Dem. Bournonville har læst for mig Programmet til sin nye Ballet "Valkyrien", den giver Hartmann ypperlig Leilighed til skjøn Musik. Operaen "Dinorah" som jeg fortalte Dem Indholdet af skal nu bringes paa vort Theater. Glæder De mig med Brev, da vær saa venlig at sende det til Amaliegaden No 9, der boer gamle Collin, saa erholder jeg det strax. Dette Brev er lidt i Gallop, jeg har endnu en Deel at løbe om, men jeg kunde ikke udsætte det med at skrive til jeg kom i større Rolighed. Deres trofast

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 113-2, 598-601)