Dato: 12. september 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Geneve den 12 Sept 1860.

Deres Naade

har saalænge ikke hørt fra mig, men tidt og ofte har De og alle kjære paa Basnæs været i min Tanke; forleden daj eg fra Lausanne seilde til Geneve traf jeg Kammerherre Oxholm med sin Søn, af ham hørte jeg Nyheder, store Nyheder fra Basnæs, Frøken Luzia forlovet! nu Gud glæde og velsigne hende inderligt! gid deilige lyse Dage, en Fortsættelse fra Hjemmets, rulle op for hende!, hun vil modtage mine bedste Ønsker, ligesom jeg lykønsker Brudgommen. Ogsaa Hr Ferslev forlovet, og Miss Madden! det havde jeg ikke anet! nu det er jo glædeligt; gid at de begge to ret maa være mødt til et lykkeligt Samliv; hils dem, lykønsk dem, siig dem min varme Deeltagelse. Jeg havde isinde strax da jeg hørte disse Forlovelser at skrive, men jeg har under hele mit nu paa tredie Uge lange Ophold i Geneve, hvor jeg dog har mange Venner og nyder stor Gjestfrihed, fundet mig saa forstemt, saa forunderlig nedtrykt, som ikke i mange Aar; der var en tidligere Periode af mit Liv hvorjeg var i et tungt Humeur, dette var igjen vendt tilbage og hemmede mig i al Brev Skrivning; i Dag løfter Sindet sig og derfor skriver jeg; i Dag har jeg taget en Bestemmelse med mit Vinter-Ophold; den lange Svæven om jeg vilde det Ene eller det Andet, gjorde mig nerveus, melankolsk, jeg har i Dag opgivet at gaae i Vinter til Italien, det er for mig aldeles ikke Tiden, der er et for stort Røre, jeg vil derfor vente med Besøget til et bedre Aar. Paris har jeg aldrig ret kunnet finde Behag i, der vil jeg altsaa ikke føle mig tilfreds en heel Vinter og Tydskland har jeg heller ikke isinde at vælge, altsaa hvorfor da ikke hellere tage hjem, og det vil jeg, det er i Dag min Bestemmelse, jeg faaer saaledes dog den Glæde at tilbringe Julen paa Basnæs, og naar jeg nu, rimeligviis i October, naaer Korsøer, da aflægger jeg paa Hjemfarten et Besøg paa Basnæs, hvor jeg haaber at finde Deres Naade og alle Hjemmets Kjære der. Jeg skal nu nærmere tillade mig at skrive om Ankomsten men haaber ganske sikkert forud at finde et Brev fra Deres Naade, som jeg beder Dem om [at] sende til Augsburg posterestante, der skal jeg paa Gjennemreisen spørge om samme paa Posthuset. Nu maa jeg fortælle lidt om mit Ophold her i Schweitz, hvor jeg har flakket en Deel om, uagtet Veiret næsten altid var slet. Fra Brunnen hvor jeg blev 14 Dage, gik jeg til Locle, høit oppe paa Jurabjergene, hvor jeg hos en Landsmand Hr Jürgensen, der har et stort Uhrfabrique fandt det hjemligt og godt; men kun 4 Graders Varme fandt jeg heroppe. Locle ligger 3000 Fod over Havfladen. I denne Høide flyver man nu op paa Jernbane, høit over de lavere svævende Skyer; Tunnel følger Tunnel, i een af disse er Farten hele 7 Minutter, da Tunnelen er over en halv dansk Miil; jeg gik siden til Ouchy ved Lausanne, hvorfra jeg besøgte Clarance og Vernex, her er ganske italiensk Natur, prægtige store Figentræer og blomstrende Granattræer staae uden for Husene, Viinhaver og Maismarker strække sig ned til den blaagrønne Genfersøe og ligeoverfor har man de sneedækkede piemontesiske Bjerge. Slottet Chillon som Byron har besjunget er en Promenade kun fra Vernex; her blev jeg henved 14 Dage og kun her har jeg fornummet Sommervarme. I Geneve boer jeg, med flere amerikanske og engelske Familier, en ung rusisk Prinds og nogle franske Adelsmænd, hos Madam Achard, en af de bedste Pensjoner, mit Værelse vender ud til Søen, jeg har det ganske nydeligt, men nu flyver Tankerne nordpaa! den 18de er det nok Grev Leon Moltkes og Wandas Bryllup, vil Deres Naade være saa venlig at lade vedlagde lille Brev, komme til Grevinde Holstein, paa Festdagen, jeg vilde gjerne, med Tankerne være med hos dem der, jeg har kjendt Wanda fra hendes Barndom og holder særdeles meget af Leon Moltke! de skal vide at jeg den Dag i Schweitz husker deres Fest og drikker deres Skaal! - Mine sidste Eventyr have i Engeland gjort særdeles Lykke, min Boghandler mælder mig at et nyt Oplag med Billeder vil snart udkomme, ogsaa om den tydske Udgave har jeg glædelige Efterretninger om Modtagelsen. Fra Kongen af Bayern fik jeg fornyelig en høist naadig Skrivelse om det behagelige Indtryk den havde gjort paa ham, han havde læst den i Grafenberg. Men nu lev hjertelig vel! Frøken Luzia, min Ven Otto, Miss Dunlop og Miss Madden, ligesom Ferslev mange Hilsner.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift]

Madame

Madame de Scavenius

neé Comtesse de Moltke

Basnæs par Skjelskjør

en Danemark franco

(de H. C. Andersen)

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost