Dato: 7. september 1860
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbhavn. 1860 Sept. 7.

Kiære Andersen

»Et Brev fra den Gamle« eller »kun Udskriften?« »Jo et Brev« forestiller jeg mig at De vil sige naar De faaer og seer dette.

Det er en gammel Vane hos mig, at jeg ikke gierne lader noget Brev ubesvaret, og da der desuden var en Yttring i Deres sidste Brev, af hvilken jeg maatte antage, at nogle Linier fra mig vilde ikke være Dem uvelkomne, saa besluttede jeg at skrive.

Men jeg var nærved at opgive Beslutningen, just som jeg vilde tage fat, thi nu seer og hører jeg, at Edvard er i Begreb med at expedere et stort Brev til Dem, og til Concurrenee eller Væddeløb er jeg for gammel.

Dog, da han formodentligen skriver om alvorlige og vigtige Ting maaskee i en munter Indklædning, og jeg ikke har et Ord af Vigtighed at sige Dem, saa haaber jeg at der ingen Sammenligning vil kunne finde Sted.

Jeg kommer nu fra Kaffebordeti Haven; det var i Dag ikke stærkt besøgt. Der disputeredes mellem Theodor og Adolph om Vinden; Theodor paastod: den var Nordvest, Adolph: at den var sydlig! Vind og Veir har nemlig i denne Tid meget at betyde da det Haab om en riig Høst, som Sommeren bebudede, desværre vil blive skuffet.

At De lever her i bestandig kiærlig Erindring, tvivler De vist ikke paa; de Breve, De jevnlig faaer herfra, maae desuden yderligere overbevise Dem derom. Det falder mig tidt ind det Spørgsmaal: hvorfor farer Andersen dog saa meget omkring i det Fjerne, da han dog har saa mange ærlige og trofaste Venner i Hjemmet?

Held og Tilfredshed i det Fierne! saavelsom i Hiemmet! ønskes Dem

af den gamle Collin

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter