Dato: 31. august 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Geneve den 31. August 1860 (Påført: Besvaret 7. Oct.)

Min trofaste faderlige Ven!

Det er længe siden jeg skrev lige til Dem, men jeg har tænkt, at De fik alle mine Breve til Hjemmet at læse, eller at Familien meddeelte Dem Alt hvad jeg skrev, at De saaledes jævnligt og tidt har hørt fra mig; et directe Brev er altid en Bøn eller Opfordring om at man giver Brev igjen og jeg vilde ikke trætte Dem der med. Dog nu synes det mig næsten alfor længe siden jeg ligesom sad alene hos Dem og talte med Dem, altsaa faaer De i Dag Brev, uden at ie.[ beder om noget igjen, uagtet, De indseer nok, jeg bliver meget glad om De gav mig et Par Ord. Til Deres Datter Louise Lind har jeg her skrevet vedlagte, deri staaer om mit Arrangement her i Geneve; hvor jeg vel nu bliver en fjorten Dage, a tre Uger. Saaledes som Røret er i Italien, er der aldeles ingen Glæde ved at tage der hen. Det var mit høieste Ønske at overvintre i Rom, men komme der og leve i en evig Uro og Spænding om hvad der i næste Time kunde skee vil jeg ikke; De er vistnok af samme Mening! i et Par Maaneder kan imidlertid Meget klares og jeg har derfor tænkt paa, men dog endnu ikke ganske bestemt mig til, at jeg bliver her i Geheve en 3 Uger, for at Øve mig i at tale Fransk, ogda gaae til Paris; klarer det sig da i de italienske Stater kan jeg endnu før Juul flyve over Lyon ned til Genua og naae Rom, eller fra Paris, om jeg ikke synes om Livet der, søge hjem. Dette er foreløbigt den Reiseplan jeg har! I Dag er her stor Fest paa Genfersøen, det ene Dampskib flyver afsted efter det andet med en stor Vrimmel der vil til Evian, her tæt ved paa den piemontesiske Side af Søen, Keiseren kommer der i Dag, men jeg haaber at jeg i Paris skal oftere faae denne mærkelige Mand at see, maaskee er jeg istand til at blive præsenteret for ham ved min Ven Leon Moltke. Forandres Reiseplanen da hører De tidligst derom, indtil videre beder jeg om at alle Breve endnu gaae til Geneve poste restante. De læste vel i illustrerede Tidende min Meddelelse om Passions Skuespillet i Oberammergau, lad mig gjennem Een af dem som skriver til mig vide hvorledes det interesserede Dem. - Jürgensen i Locle paalagde mig at sende Dem mange ærbødige Hilsener; han udvikler en stor Virksomhed og synes at staae sig særdeles godt. I Vernex, nede ved den østlige Ende af Genfersøen, hvor jeg boede en otte Dage, mødte jeg en Dag, paa Landeveien, to Danske, den unge Tutein og Hr. Marius Petersen, jeg har siden seet dem i Geneve og Petersen bragte mig Hilsen fra Grev Lerche, der medens jeg var i Vernex, boede i Vevay; Lerche havde ikke kunnet erfare af ham hvor jeg egentligt boede, i Clarence eller Vernex, ellers havde han besøgt mig, hvilket naturligviis meget havde glædet mig; havde jeg hørt at Lerche var i Vevay jeg var taget derhen, vil De bede Eduard hilse ham og beklage at vi ikke mødtes; Geheimeraad Tillisch med Kone og Datter, veed De, jeg fik Besøg af i Brunnen ved Vierwaldstettersøen. Af deres Deeltagelse for mig kan jeg slutte at det har glædet dem at see den overordentlige Lykke, mine sidste Eventyr have gjort i Engeland; de engelske Blade ere fulde af Lovtaler. Det har overrasket mig at mit Navn er kjendt ogsaa blandt Franske og ganske anderledes end jeg troede. Det store franske Lexicon, nys udkommet i Paris, har en særdeles smuk Artikkelom mig hvori min Ironi sammenlignes med Voltaires. I samme Lexicon er Deres Virksomhed smukt omtalt, en stor Deel af Artikkelen om Dem er saa vidt jeg kan see taget af Brockhaus's Konversations Lexicon. Igaar fik jeg Brev fra Handelshuset Lambert Odier at her laae Brev til mig, jeg hentede det i Dag, det var de fra Privat-Banken bestilte Penge, som Deres Søn har besørget for mig, der fulgte et venskabeligt skrevet Brev med fra Fugl, jeg skal skriftligt takke ham, maaskee Deres Søn foreløbig bringer min Tak. Oxholm, i vor Marine, traf jeg her forleden, lige saa Redacteur Goldschmidt, denne sidste vilde til Florenz, men vovede sig ikke længer. Nu lev hjertelig vel! Deres sønlig hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost