Dato: 19. juni 1860
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Stockholm den 19. Juni 1860,

Bäste Vän!

Tillgif, att jag så sent besvarar Ditt wänskapliga bref, men strax efter dess emottagande erhöll jag en stor och oförmodad sorg, genom min äldsta broders dödsfall, efter blott 2 dagars sjukdom, hvilken dock icke syntes farligare, än att jag få timmar före hans utslocknande ännu fann honom vid godt lynne, skämtande, utan att vi kunde ana hvad som förestod. De bekymmer och omsorger, som åtföljt detta slag, hafwa ända till dess begrafningfJll war förbi förtagit tankar på andra åligganden.

Enlig hwad Du sannolikt sett af tidningarne;1har vår Honung besökt Kung Fredrik på Cronoborg och är nu på lägret i Skåne, hwarifrån han reser till Kröningen i Norge, och derifrån till invigningen af Gustaf Vasa-Monumentet i Dalarne, så att han troligen ej är hemma för än i September. Under resan är han wäl så upptagen, att jag tror det wara bättre om Du uppskjuter med Ditt bref till hans hemkomst, och skall jag då förklara orsaken, samt att uppskofvet skett på min inrådan. Finner Du under resan besvärligt att skrifva, så, skall jag, om Du så önskar, mundtligen framföra din tacksägelse. Jag reser i morgon öfver Hamburg till Ems, att nyttja kuren för mitt bröst, hwarefter läkarne tillstyrkt, att jag skall tillbringa några weckor i Harzgebirge (Harzburg) att andas bergsluft, och sedan återwända i September, ungefär samtidigt med Konungen.

Det gläder mig mycket att Du warit nöjd med min teckning af Swedenborg, som onekligen förtjenar att wara annorlunda känd, än blott som andeskådare. Det samma - eller rättigheten att blifva sannare känd - gäller om en annan ovanlig man, nemligen Gustaf III, hwars bild blifvit af partiandan lika mycket wanställd, som den berömde Siaren, af sina motståndare. Jag är nu sedan halftannat år sysselsatt Gustafs heders-opprättelse, och de som sett manuskriptet säga, att efter den kritik af de hittills begagnade källor, som der ägt rum, och de nya facta, som lagts i dagen, torde det allmänna omdömet öfver Gustaf blifva icke mindre förändradt, än det om Svedenborg. Det är en ljuf känsla, att wåga tänka sig deras försvarare, som hvila i grafven. Ännu en gång tackar jag Dig af hjertat för den njutning jag haft af dina sednaste skrifter. Du sitter vid den eviga ungdomens källor, och jag bland grafvarne, som det höfves den gamle. Vi arbeta dock begge för samma mål: det skönas, godas och sannas seger.

Hwad jag sednast hört om Fredrika Bremer, är at hon sistår warit i Jerusalem, med Statsminister Sibberns. Så vidt jag vet, är hon väl ännu i Österlandet.

Min hustru helsar tusenfallt. Intill den 20. Juli kan Du skrifva några ord på Bad Ems till Din

trofaste vän

Beskow.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost