Dato: 14. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Meiningen den 14 Juni 1860.

Kjære Frøken Ørsted!

Naar De modtager dette Brev er jeg, om Gud vil, i München, hvor jeg bliver Maaneden ud og haaber at erholde fra dem et Brev "Munchen poste restante", at jeg kan dog vide hvorledes De, Deres Moder, Broder og hele kjære Kreds have det. Ja, nu har De da Scharlings hjemme, sunde og glade vil jeg haabe. Jeg blev paa Udreisen to Dage hos Ingemanns og feirede hans Fødselsdag, Etatsraad Thiele var med mig til Roeskilde og Biskop Martensen til Ringsted. Da jegk om til Flensborg var Deres Broder saa elskværdig at tage imod mig paa Skibsbroen, og havde hos Madam Rasch bestilt et særdeles godt Værelse for mig; jeg blev der halvanden Dag; i Rendsborg vilde jeg opholde mig to Dage, men tænk, det drog ud to og to og atter to, tilsidst var en heel Uge gaaet før jeg kom afsted. Jeg boede, som De vist veed hos Thieles Svigersøn Kapitain Lønborg; de kjære Mennsker / gjorde mig det saa hyggeligt og godt, mine mange danske Venner mellem de Militaire her kom mig saa hjerteligt i Møde; een af de sidste Dage var for mig ganske festligt arangeret i en Have, Musikchoret spillede, danske Sange lød over Bedene, Danebroget vaiede. Jeg vilde Dagen derpaa afsted men nu blev der bedet mig, da jeg jo i Kjøbenhavn havde læst for Arbeiderforeningen, om jeg dog ikke vilde læse for "Jenser" altsaa lægge endnu en Dag til mit Ophold, dertil kunde ikke siges nei, og efter at jeg havde udstaaet en qvalfuld Nat og følgende Dag, De veed hvor angest jer er for at træde frem for Massen, kom den deiligste Belønning, det gik særdeles godt! Hele "Tonhalle", en Sal større end Casinos mindre og med et stort Galleri, var smykket med Danebrog, Kongens Buste og Blomster anbragt; Officererne og deres Fruer, Underofficerer og deres Koner og en stor Mængde Menige, tilsammen vist halvandet Tusinde vare samlede, jeg blev modtaget med tre Gange Hurra, Orchestret spillede "Dannevang" og da jeg saa traadte op fik jeg fra Damerne / en heel Blomsterregn; nu læste jeg fem Eventyr af hvilke: det er ganske vist! nok blev bedst forstaaet af Soldaterne, de bleve ganske livlige. Om Natten vaagnede jeg ved Sang udenfor, det var tydsk Sang, jeg tænke nu kommer Demonstration, men venligt lød Sangen "Gute Nacht!", jeg maa næsten tro det var et tydsk Parti der var venligstemt, eller en tilfældig Improvisation i det en Skare kom forbi hvor jeg boede. Da jeg saa om Morgenen vilde afsted, kom vort Musikchor og spillede et Par Stykker for mig udenfor mine Vinduer og paa Banegaarden selv vaiede flere Danebrog, en Deel Officer[er] og mange Soldater vare der ude, een af disse traadte frem og takkede mig i de Meniges Navn, derpaa sang de danske Sange og da Toget gik af lød skringrende Hurra for mig! jeg følte mig uendelig bevæget derved, det forstaaer De nok! -

Paa Banegaarden i Altonamødte jeg min Ven Etatsraad Colin, der var den sidste danske Afsked; i Hildesheim ved Hanover, / saa jeg Jesu Legemes Fest feiret; Byen er interesant ved sine gamle Huse, jeg blev der en Dagstid, da jeg kom til Eisenach var Storhertugen af Weimar netop afreist til Schweitz, jeg blev der da kun Natten over og kom her til denne lille Stad Meiningen, hvor de berømte Qvartetspillere Møller, som nylig vare i Kjøbenhavn, boe; jeg tilbragte hos een af disse igaar min Middag og naar nu dette Brev er sluttet og i Brevkassen, flyver jeg med Banetoget over Bamberg og er vel Overmorgen i München. Hils paa det hjerteligste Deres Moder, Broder, Scharlings, Alle Venner og Veninder og lad mig see at De glæder mig med Brev, jeg har hjemme fra dog allerede erholdt to, det ene fra gamle Collin.

Nu, Gud glæde og velsigne Dem og Deres.

Hjerteligst

H. C. Andersen

NB

Send mig Deres Adresse, jeg har den ikke.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 34-36)