Dato: 9. juni 1860
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbhavn. 1860 Juni 9.

Tak! kiære Andersen, for Deres Brev af 5 d. M. Jeg har ladet Vedkommende her i Kredsen, hvem det kunde interessere, læse det. Fraværende ere endnu: Ingeborg, Louise, Edvard.

»Hvad godt Nyt?« pleiede Rahbek at sige, naar man besøgte ham paa Bakkehuset; paa Svaret, at man intet vidste, sagde han: »Hvad ondt da?«

Naar jeg nu skulde besvare lignende Spørgsmaal fra Dem, vilde jeg til det Første svare: »Meldal skal have Bryllup i Aften« og til det Sidste: Justitsraad Arnesen er gaaet fra Forstanden«. Den stakkels honnete Arnesen!

Veiret er endnu temmelig kiøligt. Lev vel !

med faderlig Hengivenhed

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost