Dato: 4. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Rendsborg den 4 Juni 1860

Kjære Ven!

Før jeg ret flyver ud i den vide Verden maa jeg dog sende min Brevdue til Sorø-Skove, til det kjære Hjem ved Skovsøen; jeg vil haabe at De og Deres Kone befinde sig vel, og at rigtigt godt Humeur er tilhuse. Det var en kold Tour fra Korsøer til Flensborg, jeg frøs, og havde Capitainen ombord ikke laant mig sin egen store Kappe, havde jeg, den hele Fart, maattet blive nede i Kahytten. Jeg hostede en Deel da jeg kom i Land og blev derfor en heel Dag ret i Ro og Mag i Flensborg, uden just at føle mig / ganske vel, men nu at jeg er i Rendsborg, har varmt og godt Veir, er ogsaa i et hyggeligt Hjem, (hos Capitain Lønborgs), føler jeg mig særdeles bedre og lover mig til Flugten syd paa. Det har hjulpet paa den skumle By, at Voldene, for en Deel, ere revne ned; paa en Rest af disse har Lønborgs et lille Have-Anlæg hvor der i disse Dage blomstrer ganske deiligt en stor Hvidtjørn, det er en Vignet til Foraaret selv, saa riig, saa frisk, saa duftende. General Baggesen har jeg her besøgt og han mig igjen, her ere flere unge elskværdige Officerer og alle Soldaterne hilse bekjendt naar jeg møder dem. / Byens Folk tale ellers alle Tydsk, det er ikke som i Flensborg hvor man rundt om paa Gaden hører Befolkningen føre Talen paa Dansk.

Herfra reiser jeg over Eisenach til München og jeg beder Dem at De vil glæde mig med Brev i "München poste restante", der bliver jeg indtil mod Slutningen af denne Maaned, De skal da senere erfare hvorledes jeg lægger min Reiseplan, der endnu kun strækker sig til Schweitz, før jeg seer om Italien bliver et roligt Land, man kan besøge.

Vil De hjerteligst hilse Deres Kone, hun og De modtage min inderlige Tak for de Dage jeg igjen tilbragte i Deres lykkelige Hjem og denne Gang til Fødselsfest! / Lad mig vide, naar De glæder mig med Brev, om De har noget Arbeide for, det fik jeg ikke spurgt Dem om da vi vare sammen. Vil De hilse Frøknerne Wilster og sige at jeg ved dette mit Besøg, aldeles savnede dem; det var ogsaa kjedeligt at jeg slet ikke fik talt med Fru Zeuthen; de faae Dage faer saa hurtig hen! - Og nu lev hjerteligt vel! Gud glæde og bevare i Sundhed og godt Humeur Dem og Deres fortræffelige Kone.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Til Hr Konferentsraad B. S: Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 580-83)