Dato: 28. marts 1860
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d 28' Marts 1860

Jeg tænker mig idag at det er den anden April, den Dag, der fra min tidligste Ungdom har været en af mine helligste Dage, og rodfæstet en Kjærlighed i mig til mit Fødeland som kun kan faae, maaske en anden Form, naar jeg har forladt denne Klode hvoraf det er en Deel. At den Dag er Deres Fødselsdag, min kjære høitagtede Ven, bidrager endnu mere til at gjøre mig den hellig (da Gud ved Dem gyder Glæde og tusinde blide Følelser i mange Tusindes Sjele, føler De vist). Ja jeg takker den Algode for Deres Fødsel og for Deres rene Vandel der gjør Dem skikket til, med det Pund De fik, at sandelig gavne Deres Medskabninger.

Min Følelse for Dem, som for mine andre Kjære, har taget en eiendommelig Retning, siden jeg kom hertil.

Den Overbevisning at jeg aldrig seer øje til øje nogen af mine Kjere, er Skyld i at jeg synes jeg staaer paa Himmelstigen, ikke just saa høit at jeg seer Himlens Herligheder, men dog saa høit at jeg kan see det mindre betydelige som klæber ved hvert jordisk Menneske. Alle mine Venner jeg forlod, staae i større eller mindre Grad luttrede for mig, saa at De, min kjære kjære Andersen, hos hvem jeg selv i Nærheden fandt saa lidt jordisk, nu staaer i et reent, klart Lys for mig, og jeg takker Gud for hvert Aar han giver Dem til Deres egen Tilfredshed og saa Mange Manges Glæde og Husvalelse.

Gid De maatte kunde læse denne underlige Skrift, jeg kan det ikke selv, og veed altsaa ikke om den er saa tydelig at den kan læses, det er mig kjært at skrive, og meddele mig, men plage mine Kjære med ulæselig Skrift, vil jeg dog ikke. Min Viggo, som er i [ulæseligt] først Præken i Annexet lykønsker Dem af Hjertet fra Kristian, som var her igaar, som fra Thorald, der var nogle Dage i Besøg hos mig, skal jeg hilse saa meget.

Med det hjerteligste Ønske for Deres Velbefindende i alle Henseender, bliver jeg Deres inderlig hengivne moderlige

Signe Læssøe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter