Dato: 26. december 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[hul i papiret]

Basnæs den 26 December 1859.

Kjære Fru Balling!

Deres Moder haaber jeg er nu
bedre og oppe fra Sengen, det har
varet noget længe denne Gang
med hendes Liden, gid hun nu
ret længe maa føle sig vel [og]
tilfreds; jeg reiste da fra Kjø[benhavn]
til Sorø metpå da Efterretn[ingen]
indtraf om Frederiksborgs B[rand]
det var en stor Ulykke, et dei[lige]
gamle Slot gaaet op i Luer
er sandelig en Sorg for os Alle. -

i Sorø blev jeg hos Ingemanns et
Par Dage, de kjære gamle Men-
nesker leve saa aandsfriske
og glade, det er en Velsignelse
at være hos dem. I Academiet
opførte Eleverne Hostrups Sangspil /
"Eventyr paa Fodreise." - I Tirsdags
kom jeg her til Basnæs hvor Julen
er gaaet meget stille af, Veiret
er ogsaa Daarligt, saa at man
ikke kan gaae om i Have og
Skov, Søen ligger ikke til uden
et Bøsseskud ud, hvor der er Lav-
vand. Megen Glæde har jeg af
mine sidste Eventyr og Historier.
De vil i Berlings Tidende og i
[D]agbladet have seet dem særdeles
[h]ædrende anmældt. Igaar fik jeg
[il]lustreret Tidende med mit
Portræt, Biographien der til er
særdeles velvillig skrevet, De
skulde dog læse den; i samme
Nummer er en Tegning af
Frederiksborg-Slots Brand. Jeg
læser i denne Tid Hauchs nye
Roman "Charles de la Bussiere",
jeg skal, naar vi sees, laane
Dem den, det er en interessant
Bog. i den nye Folkecalender /
staaer min Beskrivelse af Skagen.
Igaar fik jeg Brev fra Pærsten paa
Skagen, han havde netop endt min
historie fra Klitterne og glædede sig
meget over at jeg havde ladet deres
gamle Kirke deroppe være en Sarco-
phag for den stakkels Jørgen. Jeg
længes forunderlig efter Foraaret og
det er mit Haab at jeg karsk og
glad skal kunne iaar flyve lidt
syd paa, til Savoyen agter
jeg mig! Savojedernes Bjerge
maa jeg dog kjende. De veed
vel af Aviserne at det forrige
Ministerium havde indstillet
mig til Forøgelse af mit "Aarlig[e"]
men at i Folketinget det
har mødt Modstand hos
Zahle, dog Udfaldet er endnu
ikke forhaanden, kjedeligt for /
mig er det, at netop den forrige Kultus-
minister som har indstillet mig er
reist bort! Naar jeg nu, den 4de
eller 5te Januar kommer til Byen
haaber jeg at træffe Dem Alle vel,
Deres Moder isærdeleshed, hils hende
hjerteligt, ligesaa Deres Søster! jeg
har af Fru Scavenius faaet en
smuk broderet Sophapude, det
er min Julegave, mange
Breve nun indtrufne er jeg
glædet med; skrevet noget Nyt
har jeg ikke, jeg tænker paa at
gjennemarbeide hvad jeg noterede
om mit Besøg hos Dickens
for to Aar siden, idet mindste har
jeg lovet Professor Holst det.

Nu, et godt lyksaligt Nytaar!

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 240, billed 6633-36)